PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy výživy a výživová politika - D323005
Anglický název: Human Nutrition and Nutrition Policy
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)
Hlavní živiny, esenciální živiny, mikronutrienty - význam ve výživě, metabolismus, zdroje v potravinách, zdravotní význam, karence; Fyziologické principy přeměny živin; Základní charakteristika chorob spojených s výživou, principy léčebné výživy; Alternativní výživové směry; Doplňky stravy
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě, fyziologické potřeby a případného nedostatečného příjmu

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit jídelní plány u běžné populace a navrhnout změny jídelních plánů podle fyziologických potřeb

Posoudit možnosti, klady a zápory restrikce některých potravních komodit

Literatura -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

D: Keller U., Meier R., Bertoli S. Klinická výživa. Scientia Medica, Praha, 1993. ISBN 80-85526-08-5

D: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2

D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. SvobodaServis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

Z: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X

D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2001. ISBN 80-7169-968-3

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Mazza G.(Ed.) Functional foods. Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, USA, 1998; ISBN 1-56676-487-4

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Metody výuky -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Individuální výuka

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

1. Úvod, výživová jakost, základní charakteristiky živin, problémy ve výživě, faktory ovlivňující výživu

2. Hlavní živiny - metabolismus živin, karence

3. Hlavní živiny - sacharidy

4. Hlavní živiny - tuky a jiné lipidy

5. Minerální látky, voda ve výživě

6. Vitaminy

7. Základní fyziologické principy trávení potravy

8. Základní fyziologické principy vstřebávání a metabolismu živin

9. Výživová doporučení, principy diferenciace výživy

10. Alternativní výživové směry - karence živin při restrikci vybraných komodit

11. Základy hygieny výživy

12. Základní charakteristiky chorob spojených s výživou, přehled léčebné výživy

13. Doplňky stravy - legislativní rámec, hlavní typy, výživový význam

14. Základní charakteristika potravních komodit

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Chemie potravin, Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Chemie potravin, Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (28.03.2014)

Vypracování samostatné práce na dohodnuté téma a případná prezentace

Ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha