PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Izolační a separační metody - D323011
Anglický název: Isolation and Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2014 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně některých typů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se jejich uživatel běžně setkává. Rámec studovaných metod: izolace v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie.
Poslední úprava: Poustka Jan (03.03.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod přípravy vzorku

2. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod plynové a kapalinové chromatografie včetně aplikace konvenčních detektorů

3. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod hmotnostní spektrometrie založených na různých principech separace iontů

Poslední úprava: Poustka Jan (03.03.2014)
Literatura -

1. Odborné časopisy

2. Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, 1998.

3. Snyder, L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

4. Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

5. Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

6. Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

7. Churáček, J. a kol. : Analytická separace látek, SNTL, Praha, ISBN 80-03-00569-8, 1990

8. Pawliszyn, J.: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. . NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Poustka Jan (13.09.2023)
Sylabus -

1. Obecná charakteristika analytického postupu a zařazení technik

2. Purge & trap, head space, extrakce tekutinou v nadkritickém stavu

3. Extrakce kapalina-kapalina, mikroextrakce rozpouštědlem

4. Extrakce pevná látka - kapalina, různé způsoby realizace (ASE-PLE, MASE)

5. Extrakce tuhou fází

6. Mikroextrakce tuhou fází

7. Adsorpční chromatografie, extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)

8. Gelová permeační chromatografie

9. Plynová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces, nástřikové techniky

10. Plynová chromatografie - kolony, detektory

11. Plynová chromatografie - nástřik velkých objemů, GC x GC

12. Kapalinová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces

13. Kapalinová chromatografie - kolony, detektory

14. Hmotnostní spektrometrie

Poslední úprava: Poustka Jan (03.03.2014)
Studijní prerekvizity -

Nejsou vyžadovány.

Poslední úprava: Poustka Jan (03.03.2014)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemného testu nebo alternativně ústní zkoušky.

Poslední úprava: Poustka Jan (03.03.2014)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha