PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Interpretace chromatografických a spektrometrických dat - D323026
Anglický název: Interpretation of Chromatographic and Spectrometric Data
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lacina Ondřej Ing. Ph.D.
Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (30.03.2014)
Výuka předmětu je zaměřena na pochopení analytických postupů využívajících chromatografických a hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení různých složek potravin a interpretaci takto získaných dat. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace necílového screeningu v analýze potravin; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (31.03.2014)

Studenti budou umět:

  • Aplikovat separační techniky (GC a LC) ve spojení s hmotnostní detekcí pro různé analytické úkoly, budou rozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů.
  • Vyhodnotit hmotnostní spektrum, určí molekulový ion a vyhodnotí izotopový profil, vypočítat sumární vzorec pro jednoduchou látku, vypočítají množství dvojných vazeb.
  • Kvalitativně vyhodnotit LC-MS a GC-MS data, správně aplikovat vyhlazovací algoritmy, spektrální dekonvoluci, využít knihovny spekter a retenční indexy pro identifikaci analytů.
  • Kvantifikovat naměřená data, konfirmovat výsledek analýzy, využít různé kalibrační postupy (kalibrační křivka, standardní přídavek, vnitřní stadnard, izotopové zřeďování apod.) v LC-MS a GC-MS.
  • Aplikovat základní chemometrické nástroje pro zjištění struktury dat a získání maxima užitečných informací z naměřených souborů dat.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (31.03.2014)

Z1: Y. Picó: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007.

Z2: S. Otleş: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008.

Z3: R.M. Smith, K.L. Busch: Understanding Mass Spectra, Wiley, 1999.

Z4: E. de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002.

Z5: R. Kaliszan: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997.

D6: Luis A. Berrueta, Rosa M. Alonso-Salces, Károly Héberger: Supervised pattern recognition in food analysis. Journal of Chromatography A, 1158 (2007) 196-214.

D7: J.F. García-Reyes, A. Molina-Díaz, A.R. Fernández-Alba: Identification of Pesticide Transformation Products in Food by Liquid Chromatography/Time-of-Flight Mass Spectrometry via "Fragmentation-Degradation" Relationships. Analytical Chemistry 79 (2007) 307-321.

D8: Juan F. García-Reyes, M. Dolores Hernando, Antonio Molina-Díaz, Amadeo R. Fernández-Alba: Comprehensive screening of target, non-target and unknown pesticides in food by LC-TOF-MS. TrAC Trends in Analytical Chemistry 26 (2007) 828-841.

Sylabus -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (30.03.2014)

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.

2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.

3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.

4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.

5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.

6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.

7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.

8. Knihovny spekter, retenční indexy.

9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.

10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.

11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.

12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

13. Významné statistické metody pro zpracování dat.

14. Využití software pro automatické procesování dat.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ323 (31.03.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Lacina Ondřej Ing. Ph.D. (30.03.2014)

Splnění písemného testu a ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha