PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strukturní analýza přírodních látek - D342001
Anglický název: Structural Analysis of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899/11238
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Jurášek Michal Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (12.11.2015)
Kurs přináší pokročilé informace o principech analytických metod pro studium čistoty a identifikace přírodních látek, jmenovitě IR, UV/VIS, NMR, MS, chiroptických metodách a difrakční analýze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Studenti si odnesou základní porozumění analytickým metodám používaným v chemii přírodních látek

Literatura -
Poslední úprava: TAJ342 (12.11.2015)

1. Z Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (Lze vypůjčit na ústavu 342).

2. Z McMurry J., Organic Chemistry, 5th ed., Brooks Cole 1999.

3. Z Voltrová S.: Příklady pro cvičení ve strukturní analýze organických sloučenin, Ediční středisko VŠCHT Praha 1996 (možno koupit za 64,- Kč v prodejně skript VŠCHT).

4. D Červinka O.: Chiralita a pojmy s ní související, Chemické Listy 93, 294 (1999). (přehledný referát, časopis je dostupný v ÚK VŠCHT)

5. D Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, Fifth.Ed., John Willey and Sons, Inc. New York 1991. ( MS, IR, NMR, UV, ke studiu na ústavu 342).

6. D Spektroskopické metody 18. svazek cyklu Organická chemie, vydalo Ediční středisko Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, Praha 1991. (NMR, MS, IR, X-ray, možnosti komplexního využití, - ke studiu na ústavu 342).

7. D Bláha K., Frič I.: Chiroptické metody . (Část ve svazku textů přednášek pro aspiranty Chemických ústavů ČSAV, Ediční středisko ÚOCHB ČSAV, Praha 1981. (dosažitelné možná v knihovně ÚOCHB).

8. Z Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie, SNTL Praha 1987; (dostupné v knihovnách: ÚK VŠCHT, Státní technická, Univerzitní knihovna KU…,možná že je ještě k zakoupení v prodejně tech. literatury ČVUT za směšných 25,-Kč!).

9. D Eliel E.L.: Stereochemie uhlíkatých sloučenin, český překlad Academia Praha 1971; - (k vypůjčení do studovny v ÚK VŠCHT, nebo na Ústavu 342).

10. D Stoddart J.F.: Stereochemistry v knize Comprehensive Organic Chemistry, Vol. I., str. 3; Pergamon Press Ltd., Oxford, 1979 (možno vypůjčit do studovny v ÚK VŠCHT).

11. D Stoddart J.F.: Stereochemistry of Carbohydrates, Willey-Interscience, New York 1971 (dostupné ke studiu na ústavu 342).

12. D Djerassi C.: Optical Rotatory Dispersion, (dostupné v ruském překladu ke studiu na ústavu 342).

13. D Budzikiewicz H., Djerassi C., Williams D.H.: Interpretation of Mass Spectra of Organic Compounds; (dostupné v ruském překladu ke studiu na ústavu 342).

14. D McLafferty F.W.: Interpretation of Mass Spectra, W.A.Benjamin,Inc. New York 1967; (dostupné ke studiu na ústavu 342).

15. D Fyzikálně-chemické metody, část I, II, III (redaktoři M. Buděšínský, L. Kohout), 23. svazek cyklu Organická chemie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 1999-2000 (dostupné na ústavu 342).

16. D http://www.spectroscopynow.com/

Studijní opory -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Mc Murry, Organická chemie

Sylabus -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

1. Přehled metod pro strukturní analýzu přírodních látek

2. Vibračně-rotační spektrometrie

3. Ramanova spektrometrie

4. Spektrometrie v UV a viditelné oblasti světla

5. Vodíková nukleární magnetická rezonance

6. Karplusova rovnice a studium konformací

7. Interpretace spekter NMR

8. Uhlíková nukleární magnetická rezonance

9. Aplikace NMR pro studium chirálních sloučenin

10. Hmotnostní spektrometrie

11. Způsoby ionizace, fragmentační cesty

12. Chiroptické metody

13. Difrakční metody

14. Identifikace neznámé sloučeniny

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

N342001 Bioorganická chemie přírodních látek

N342006 Chemie přírodních látek

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Složená zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 0 112 / 0
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha