PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Optimalizace kapalinové chromatografie - D342002
Anglický název: Optimization of Liquid Chromatography
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Kofroňová Edita Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět ja zaměřen na získání hlubokých znalostí z analytické kapalinové chromatografie. Principy separačních procesů LC, instrumentace, stacionární a mobilní fáze, detektory, optimalizace podmínek (kritéria a metody), gradientová chromatografie.
Poslední úprava: MORAVCOJ (10.11.2015)
Výstupy studia předmětu

Student bude umět:

Rozhodnout se, jaký způsob uspořádání použít pro analýzu vlastního vzorku pomocí kapalinové chromatografie.

Identifikovat problémy při analýzách a navrhovat způsoby řešení.

Kontrolovat separační proces a ověřovat správnost výsledků.

Zacházet správně s výstupy analýzy a interpretovat hmotnostní spektra.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Studijní opory

http://www.vscht.cz/lam/new/

Marvin C. McMater: LC/MS - a practical guide, Wiley-Interscience, 2005.

S. Fanali, P.R. Haddad, C.F. Poole, P. Schoenmakers, D. Loyd: Liquid chromatography: Fundamentals and instrumentation, Elsevier, 2013

V.R. Meyer: Practical high-performance liquid chromatography, 5. vydání, Wiley, 2010

Poslední úprava: MORAVCOJ (10.11.2015)
Sylabus

1. Teoretické principy, eluční charakteristiky

2. Integrace signálu

3. Thermodynamická a kinetická teorie vzniku elučního pásu

4. Gaussova rovnice, účinnost, rozlišení

5. Instrumentace

6. Mechanismy separace

7. Výběr stacionární (polární, středně polární, nepolární, iontoměniče, gely, chirální sorbenty) a mobilní fáze

8. Optimalizované parametry a optimalizační metody

9. Gradientová chromatografie

10. Hmotnostní spektra, základy interpretace

11. Kombinace LC/MS

12. řešení experimentálních problémů

13. Praktické příklady

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Vstupní požadavky

Žádné nejsou.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrečný písemný test a ústní zkouška.

Poslední úprava: MORAVCOJ (22.11.2012)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha