PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Teoretické základy analytické chemie - D402033
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402009, P402009
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)
Předmět je určen pro studenty, kteří v rámci magisterského studia neabsolvovali předmět Teoretické základy analytické chemie na FCHI (N402020). Tento předmět rozšiřuje teoretické základy využití chemických reakcí k chemické analýze především s ohledem na vznik případných systematických odchylek výsledku analýzy od skutečné hodnoty. Úvodní část přednášek je věnována seznámení s postupem správného vyjadřování analytického výsledku. V následující části se posluchači seznámí s aspekty rovnovážných dějů (protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních), které ovlivňují chování analytu především ve vodném prostředí. Závěrečná část přednášek je věnována problematice kalibrace a optimalizace v analytické chemii. V rámci cvičení jsou studenti vedeni k samostatnému řešení praktických problémů využitím jednoduchých algoritmů pro iterační výpočty
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Studenti budou umět

Charakterizovat protolytické, komplexotvorné, srážecí a redoxní rovnováhy a jejich vliv na analytická stanovení ve vodných roztocích;

Konstruovat a interpretovat distribuční diagramy a diagramy oblastí převažující existence;

Kvalifikovaně odhadnout klíčové faktory pro optimalizaci analytické metody.

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (03.09.2019)

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.

D: James N. Butler: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

D: Burgot, J-L: Ionic Equilibria in Analytical Chemistry, Springer, 2012, ISBN 978-1-4419-8382-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Připravené excelovské sešity

Prezentace dodané na přednáškách

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Samostatná práce na zadaných projektech, konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

1. Terminologie analytické chemie a měření, nejistota výsledku

2. Termodynamika protolytických rovnováh

3. Odhad titrační chyby acidobazických titrací

4. Termodynamika srážecích rovnováh

5. Srážecí rovnováhy � vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE

6. Termodynamika komplexotvorných rovnováh

7. Algoritmus COGS

8. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)

9. Termodynamika redoxních rovnováh

10. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy

11. Kalibrační postupy v analytické chemii

12. Nelineární regrese

13. Optimalizace v analytické chemii

14. Zkouškový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Analytická chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 0 112 / 0
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha