PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stavové chování a základy termodynamiky - D403002
Anglický název: State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového chování, tak i v navazující termodynamické části. Je rovněž demonstrováno použití stavových rovnic pro řešení fázových rovnováh.
Poslední úprava: Růžička Květoslav (16.09.2015)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí stavových rovnic.

Počítat tytéž veličiny pro směsi za použití různých přístupů (směšovací pravidla, teorém korespondujících stavů, empirické "zákony")

Vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek (děj adiabatický, izotermní, izochorický, izobarický).

Vypočítat termodynamické veličiny čistých látek i směsí (entropie, entalpie, Gibbsova energie,...) v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě.

Aplikovat stavové rovnice na řešení fázových rovnováh.

Posoudit stabilitu systému z termodynamického hlediska.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Literatura

1. Novák J., Růžička K. Chemická termodynamika I VŠCHT Praha 2002

1. Novák, J.P., K. Růžička, and M. Fulem, Calculation of Thermodynamic Functions from Volumetric Properties, CHAPTER 17 in Volume Properties: Liquids, Solutions and Vapours. 2015, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK. p. 476-492.

3. Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

4. Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

5. Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Poslední úprava: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Sylabus

1. Termodynamické zákony termodynamické vlastností ideálního plynu.

2. Úvod do mezimolekulárních interakcí, Lennardův - Jonesův potenciál.

3. Viriální stavová rovnice.

4. Stavová rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Stavové chování reálných směsí.

7. Doplňkové vlastnosti reálných plynů.

8. Termodynamické veličiny reálných tekutin.

9. Výpočet tepla a práce při různých dějích

10. Parciální molární veličiny.

11. Fugacita a chemický potenciál.

12. Fázové rovnováhy jednosložkové.

13. Fázové rovnováhy vícesložkové.

14. Kritéria stability systému.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Studijní prerekvizity

Fyzikální chemie II.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (18.09.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
6 / 7 168 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha