PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická kinetika - D403019
Anglický název: Chemical Kinetics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP403011, P403011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)
Předmět pokrývá oblast základní a aplikované chemické kinetiky a reakční dynamiky, tj. formulace a řešení rychlostních rovnic, experimentální metody chemické kinetiky, teorii reakčních rychlostí v plynné fázi a v roztoku, kinetiku heterogenních reakcí, řešení reakčních mechanismů, fotochemii a řadu aplikací v různých oblastech chemie.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

Student bude umět:

Formulovat kinetické rovnice pro chemické reakce a vyřešit rychlostní schéma

Analyzovat reakční mechanismus na základě kinetických dat

Designovat kinetický experiment

Kvalifikovaně odhadnout kinetické parametry chemických reakcí

Literatura
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

Z: J. Vohlídal: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001, 8024602326.

Z: M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reaction kinetics. Oxford science publications, Oxford, 1995, 019855527X.

D: L.Treindl: Chemická kinetika. SPN, Bratislava, 1990,8008003650.

D: J. I. Steinfeld, J. S. Francisco and W. L. Hase: Chemical kinetics and dynamics, Prentice Hall, 1998, 0137371233.

Studijní opory
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403006.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403006.html

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-670-8/

Sylabus
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D. (26.11.2015)

1. Proč a nač je chemická kinetika, základní pojmy chemické kinetiky.

2. Experimentální metody chemické kinetiky (vsádkový, průtokový a trubkový, studium rychlých reakcí)

3. Kinetická analýza homogenních reakcí

4. Řešení komplexních kinetických schémat

5. Chemická kinetika a reakční mechanismus: základní principy

6. Chemická kinetika a reakční mechanismus: řetězové reakce, exploze, oscilační reakce

7. Překonáváme bariéry I.: Koncept katalýzy

8. Povrchem katalyzované reakce

9. Kinetika enzymových reakcí

10. Překonáváme bariéry II.: Reakce v roztocích (rozpouštědlo jako katalyzátor)

11. Překonáváme bariéry III.: Základy fotochemie (foton jako katalyzátor)

12. Atmosféra Země: kinetické modelování

13. Teorie chemické kinetiky: srážková teorie

14. Teorie chemické kinetiky: teorie transitního stavu, molekulová dynamika.

 
VŠCHT Praha