PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Měření technologických veličin - D444004
Anglický název: Measurement of Technological Quantities
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kadlec Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P444002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty (dotykové a bezdotykové teploměry, termokamery), tlaku (tenzometrické, kapacitní, rezonanční snímače), průtoku (průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové, Coriolisovy, tepelné), hladiny (kapacitní, ultrazvukové a radarové hladinoměry) a pro měření složení kapalných a plynných směsí (vybrané analyzátory kapalin a plynů).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Cílem studia je prohloubení znalostí o principech a vlastnostech moderních snímačů technologických veličin a o možnostech jejich využití v praxi.

Deskriptory
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

technická měření, čidla, senzory, snímače teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení,

Literatura
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. a kol. Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Key Publishing 2015 (Z).

McMillan G.K., Considine D.M.: Process/Industrial Instruments and Controls Handbook. McGraw/Hill, New York, 1999 (Z).

Smith, C. J.: Basic Process Measurement. Wiley, 2009 (D).

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press 2003 (D).

Ďaďo, S. Bejček, L. Platil, A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha, 2005 (D).

Chudý V., Palenčár R., Kureková E., Halaj M.: Meranie technických veličín. STU Bratislava 1999 (D).

Studijní opory
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

http://www.vscht.cz/ufmt/

(Elektr. pomůcky - předm. dokt. studia - Měření technologických veličin)

Metody výuky
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
  • přednášky,
  • samostatné studium,
  • zpracování individuálního projektu.
Sylabus
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů.

2. Měření teploty (dotykové metody - snímače termoelektrické, odporové; kalibrace snímačů teploty).

3. Měření teploty (bezdotykové metody - IČ-teploměry, termokamery, termografie a termodiagnostika; kalibrační kontrola).

4. Měření tlaku (elektrické snímače tlaku - tenzometrické, kapacitní, piezoelektrické, rezonanční; snímače extrémních tlaků, snímače vakua; kalibrace snímačů tlaku).

5. Měření průtoku (objemové a rychlostní metody - objemová měřidla, průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové; měření průtoku v otevřených kanálech).

6. Měření průtoku (hmotnostní průtokoměry - průtokoměry Coriolisovy, tepelné).

7. Měření hladiny (elektrické snímače polohy hladiny - snímače vodivostní, kapacitní, optické, ultrazvukové, radarové, ionizační).

8. Měření hmotnosti (průmyslová vážicí technika)

9. Měření vlhkosti (měření v plynech a v pevných látkách).

10. Měření složení kapalných médií (snímače hustoty, elektrické vodivosti, elektrochemické).

11. Měření složení plynných směsí (snímače tepelně-vodivostní, katalytické, polovodičové).

12. Měření složení plynných směsí (analyzátory fotometrické, magnetické, s ionizačními detektory, elektrochemické).

13. Zpracování individuálního projektu technologického měření.

14. Zpracování individuálního projektu technologického měření.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

žádné

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
  • žádné,
  • je vítáno absolvování předmětu Měřicí a řídicí technika (N444004)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Vypracování individuálního projektu, ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha