PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koordinační chemie - M101003
Anglický název: Coordination Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Záměnnost : AM101003, N101011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se soustředí na význam přechodných kovů pro výstavbu a vlastnosti molekul. Podává přehled o používaných přístupech k popisu koordinačních sloučenin, zabývá se tím, jaké vlastnosti kovu a ligandu jsou rozhodující pro vznik komplexů a co rozhoduje o jejich vlastnostech ( reaktivitě, interakci s IR a UV-Vis zářením, magnetickém chování, biologické aktivitě).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní pojmy koordinační chemie

Rozlišovat přístup CFT, LFT a teorie MO, znát jejich výhody a meze použitelnosti

Vysvětlit typické vlastnosti koordinačních sloučenin pomocí vhodného modelu

Orientovat se v primární literatuře a monografiích

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Literatura -

Z: J. Ribas Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31802-5

D: Y. Jean: Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes, OxfordUP, 2005, ISBN: 0-19-853093-5

D: R. Boča: Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Nakladatelství STU, 2009, ISBN: 978-80-227-3082-2

D: příslušné kapitoly v učebnicích (Housecroft-Sharpe, Cotton-Wilkinson, Jolly, Wulfsberg, Greenwood-Earnshaw)

Poslední úprava: Hoskovcová Irena (15.02.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-magisterske-koordch.html

http://wwwchem.uwimona.edu.jm:1104/courses/Tanabe-Sugano/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Každý týden je zadána úloha vztahující se k probranému tématu. Pro získání zápočtu je třeba nejméně 7krát tuto úlohu samostatně vypracovat. Zkouška je ústní.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Sylabus -

1.Historie koordinační chemie

2.Teorie krystalového a ligandového pole.

3.Molekulové orbitaly v koordinačních sloučeninách.

4.Koordinační polyedry, sterická fluxionalita. Koncept kontinuální symetrie.

5.Isomerie. Metody zjišťování absolutní konfigurace.

6.Stabilita koordinačních sloučenin, mechanismy substitučních reakcí.

7.Ligandy. Dělení dle donorových atomů, způsobu vazby, denticity. Cheláty.

8.Interakce kov - ligand: pohled Lewisovy teorie.

9.Allylové komplexy, metalloceny, cyklické ligandy, templátový efekt.

10.Vícejaderné komplexy, clustery.

11.Změny uspořádání, vlastností a reaktivity koordinovaných ligandů.

12.Spektrální vlastnosti koordinačních sloučenin. Fotochemické reakce.

13.Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin. Molekulární magnety.

14.Oxidace a redukce koordinačních sloučenin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie II

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen splněním ústní zkoušky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha