PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretické principy anorganické chemie - M101004
Anglický název: Theoretical Principles of Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v LS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N101012, N101012A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět shrnuje, zobecňuje a rozšiřuje koncepty probírané v kurzech Obecné a anorganické chemie na počátku studia, s využitím zkušeností získaných v dalších na ně navazujících předmětech. Těžiště tvoří jednak popis elektronové struktury chemických částic vyskytujících se v anorganických soustavách, jednak aplikace chemické termodynamiky na systémy anorganických látek. V závěru jsou podány základní trendy a specifické vlastnosti chemie f-prvků, která není probírána v základních kurzech.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Identifikovat základní a excitované stavy atomů a molekul a interpretovat spektroskopická data

Konstruovat diagramy molekulových orbitalů víceatomových molekul a komplexů

Provádět jednodušší výpočty fázových a chemických rovnovah v anorganických soustavách

Interpretovat, doplňovat a konstruovat různé typy fázových diagramů

Vysvětlit přípravu, reaktivitu a vlastnosti koordinačních sloučenin, elementárních f-prvků a jejich sloučenin

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Literatura -

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513

D: R.Polák, R.Zahradník, Kvantová chemie, SNTL, 1985, 0462185

D. P.W.Atkins, Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013

D: F.Weinhold, Chemical and Phase Thermodynamics, Wiley, 2009, 9780470402368

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Studijní opory -

FactSage - integrovaný databázový a výpočetní program pro termodynamické modelování anorganických systémů

Gaussian a GaussView - programy pro výpočty a vizualizaci elektronových struktur molekulárních látek

Maple

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích, měřitelná samostatným vypracováním několika (obvykle čtyř) zadaných úloh a přítomnost na většině přednášek. Zkouška je ústní.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Sylabus -

1. Symetrie molekul a aplikace teorie grup v anorganické chemii.

2. Základní a excitované stavy atomů a iontů, orbitální a spinový moment.

3. Elektrostatická teorie ligandového pole, slabé a silné pole, Tanabe-Suganovy diagramy.

4. Chemická vazba ve víceatomových molekulách, skupinové orbitaly, variační princip, efektivní Hamilotnián.

5. Elektronové excitace, fotoelektronová spektroskopie, vibrační stavy molekul, IČ a Ramanova spektroskopie.

6. Vazba v koordinačních sloučeninách, jejich reaktivita, rovnovážné a kinetické aspekty, organokovy.

7. Energetika a termodynamické vlastnosti anorganických látek

8. Homogenní rovnováha v plynech a kapalinách, bilanční matice, nezávislé reakce, rovnovážná konstanta

9. Voda a vodné roztoky, standardní stav nekonečného zředění. modely neideálního chování

10.Acidobazické a redoxní rovnováhy ve vodných roztocích, konstrukce Pourbaixových diagramů

11.Heterogenní rovnováhy v anorganických systémech, typy fázových diagramů

12.Částečně otevřené systémy, diagramy log(a)-T, Kelloggovy diagramy, Elinghamovy diagramy

13. Koloidní systémy a nanomateriály, povrchová energie a napětí.

14. Vnitřně přechodné prvky. Trendy vlastností, elektronová struktura, chemická vazba.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie II, Fyzikální chemie I a II,

Matematika I a II, Fyzika I a II.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Odevzdání individuálního projektu a splnění písemné i ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (17.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 21
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha