PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř specializace - anorganická chemie - M101005
Anglický název: Specialized Laboratory - Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N101021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Student se seznámí s výzkumnou problematikou Ústavu anorganické chemie. Prakticky provede přípravu a charakterizaci anorganických materiálů různých forem tj.tenkých vrstev, objemových materiálů, prášků, izomerů koordinačních sloučenin. K charakterizaci materiálů bude využívat moderních specializované techniky např. DSC/TGA, AFM,RTG, fluorescenční spektrometrii, optickou vidovou spektrometrii. Cílem je praktické cvičení rychlé orientace studenta v zadané laboratorní úloze, získaní a vyhodnocení výsledků, popř. hledání obecných vztahů mezi sledovanými údaji.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se rychle v nové specializované problematice

charakterizovat anorganické materiály specielními technikami

měřit a vyhodnocovat získaná experimentální data

hledat obecné souvislosti

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Literatura -

K dispozici jsou návody na jednotlivé práce u jednotlivých pracovníků ústavu popř. na domovské stránce Ústavu anorganické chemie (http://www.vscht.cz/ach/vyuka).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ach/magisterske

http://www.vscht.cz/ach/výzkum

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Každá práce je doložena protokolem a ohodnocena jednotlivými pracovníky. Klasifikovaný zápočet odpovídá průměru získaných známek a udělí jej garant laboratoří.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Sylabus -

1. Zpracování a analýza experimentálních dat

2. Materiály pro fotoniku a planární optické vlnovody

3. Příprava směsného oxidu Fe-Sr (nebo Ca-Co) sol-gel polyesterifikací a následnou reakcí v pevné fázi

4. Měření transportních charakteristik připraveného oxidového materiálu

5. Měření termodynamických charakteristik připraveného oxidu materiálu

6. Likvidace odpadních vod z výroby třaskavin

7. Izomerie koordinačních sloučenin

8. Syntéza a charakterizace geometrických a vazebných izomerů kobaltitých komplexů

9. Příprava a charakterizace práškových materiálů

10. Sferoidizace, granulometrie a tvarové třídění

11. Základní techniky mikroskopie se skenující sondou

11. Základní techniky práce s polarizačním mikroskopem

13. Využití Ramanovy spektroskopie pro charakterizaci struktury tenkých vrstev

14. Příprava nitridů AIIIN

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Vstupní požadavky -

Obecná a anorganická chemie I

Laboratoř z anorganické chemie I

Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Laboratoř z anorganické chemie I

Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
 
VŠCHT Praha