PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Termodynamické modelování - M101052
Anglický název: Thermodynamic modeling
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Anotace
Kurs je zaměřen na výpočty fázových a chemických rovnovah a konstrukci fázových diagramů pro oblast materiálového výzkumu. Jako hlavní nástroj bude využíván výpočetní a databázový systém FactSage. Jednotlivé moduly jsou věnovány termodynamickým datům čistých látek, fázovým přeměnám a chemickým reakcím s účastí čistých látek, konstrukci a interpretaci potenciálových fázových diagramů, termodynamickému popisu kapalných a pevných roztoků, konstrukci binárních a ternárních fázových diagramů včetně jejich vícesložkových variant s konstantní aktivitou volných složek a strategii optimalizace termodynamických dat s využitím kalorimetrických a rovnovážných experimentálních dat.
Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
Literatura
  • J.Leitner, D.Sedmidubský, P.Voňka, Termodynamika materiálů, VŠCHT Praha, 2018.
  • K.Hack, FactSage-Teach - A self-tutuition package on computational thermochemistry, GTT-Technologies, 2016
Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
Sylabus
  • Termodynamická data pevných látek (modul Compound)
  • Fázové a chemické přeměny čistých látek (modul Reaction)
  • Diagramy stability fází (modul Predom)
  • Pourbaixovy diagramy (modul EpH)
  • Termodynamický popis roztoků (modul Solution)
  • Výpočet a konstrukce binárních a ternárních fázových diagramů (modul Phase diagram)
  • Chemické rovnováhy (modul Equilib)
  • Optimalizace termodynamických dat (modul OptiSage)

Poslední úprava: Sedmidubský David (10.08.2019)
 
VŠCHT Praha