PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Inženýrská termodynamika - M105004
Anglický název: Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět patří mezi profilové předměty studijního programu Chemické technologie. V rámci předmětu posluchači získají poznatky z oboru fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí a elektrochemie. Důraz je kladen nejen na teoretické základy, ale i na jejich souvislost s reálnými procesy v chemickém průmyslu.
Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • sestavit fázové diagramy 2, 3 a 4 složkových kondenzovaných soustav
  • sestavit fázové diagramy 2 složkových soustav kapalina - pára a kapalina - kapalina
  • vypočítat rovnovážné složení pro chemické reakce probíhající za daného tlaku a teploty
  • vypočítat rovnovážný potenciál pro elektrochemický systém

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Literatura -

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Z: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Studijní opory -

doporučená literatura,

databáze rozpustností solí pro vybrané dvou, tří a čtyřsložkové soustavy

databáze dvousložkových soustav kapalina - pára a kapalina - kapalina

databáze termodynamických vlastností látek

databáze standartních elektrodových potenciálů

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

pro získání zápočtu je třeba napsat 3 průběžné testy každý nad 50% (1 opravný pokus na každý test)

zkouška sestává z písemné a ústní části

v případě splnění všech zápočtových testů nad 80% v prvním pokusu nemusí student psát písemnou část zkoušky

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Sylabus -

1. Gibbsovo fázové pravidlo, podmínky rovnováhy, jednosložkové soustavy.

2. Fázové rovnováhy tuhá látka - kapalina , dvousložkové soustavy

3. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, třísložkové soustavy, grafické znázorňování.

4. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, čtyřsložkové soustavy, grafické znázorňování

5. Fázové rovnováhy kapalina - pára

6. Fázové rovnováhy kapalina - kapalina

7. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování směsi plynů.

8. Základní principy chemické termodynamiky, reakční entalpie, reakční Gibbsova energie

9. Rovnovážné složení pro homogenní systémy - reakce v plynné fázi.

10. Rovnovážné složení pro heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

11. Soustavy chemických rovnováh – paralelní reakce.

12. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

13. Transport náboje v elektrolytech. Vodivost. Převodová čísla. Rovnovážné děje na rozhraní elektroda /elektrolyt.

14. Faradayův zákon. Elektrodový potenciál. Elektrodová dvojvrstva.

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Vstupní požadavky -

Absolvování předmětů:

Fyzikální chemie I - N403011,

Chemické inženýrství I - N409002

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

pro získání zápočtu je třeba napsat 3 průběžné testy každý nad 50% (1 opravný pokus na každý test)

zkouška sestává z písemné a ústní části

v případě splnění všech zápočtových testů nad 80% v prvním pokusu nemusí student psát písemnou část zkoušky

Poslední úprava: Krýsa Josef (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha