PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie - M105009
Anglický název: Specialized Laboratory - Hydrogen and Membrane Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N105021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými v daném oboru a naučit je systematické laboratorní práci. Studenti absolvují typové práce v jednotlivých laboratořích ústavu. Podle získaných zkušeností pak mohou být zařazeni do laboratoře s konkrétním vědecko-výzkumným zaměřením, kde pod vedením školitele pracují na zadaném tématu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • provést zadané experimentální práce
  • vyhodnotit získaná data
  • sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol
Literatura -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

D:Novák J. a kol., Fyzikální chemie, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070806753

D:Lowell S., Shields J.E., Powder surface area and porosity, Chapman and Hall, London, 0412252406

dle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

http://uat.vscht.cz/cz/ke-stazeni/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

U typových úloh se odevzdává protokol za každou práci zvlášť a celkové hodnocení provádí garant předmětu.

U systematické práce v laboratoři odevzdá student na závěr semestru souhrnný protokol. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Seznam typových prací:

1. Selektivita membrán pro separaci plynů

2. Měření permeačních charakteristik mikroporézních membrán

3. Stanovení provozních charakteristik palivového článku typu PEM

4. Stanovení vodivosti iontově selektivní membrány

5. Texturní charakteristiky membránových materiálů - rtuťová porozimetrie

6. Texturní charakteristiky membránových materiálů - metoda BET

7. Stanovení provozních charakteristik membránové elektrolýzy vody

8. Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

9. Elektrochemické uchovávání vodíku v hořčíkových slitinách

10. Příprava plochých homogenních polymerních membrán

11. Příprava plochých homogenních polymerních membrán obsahujících anorganické aditivum

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Zpracování a obhajoba protokolů z jednotlivých laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 1.2 34
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha