PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie - M105015
Anglický název: Sustainable Development and Renewable Energy Sources
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Paušová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Problematiku lze rozdělit do dvou částí, které spolu velmi úzce souvisí. Co se týče první části je cílem předmětu seznámit studenty s trendy, které vedou k zajištění trvale udržitelného rozvoje chemických technologií s důrazem na energetické nároky, bezpečnost, minimalizaci vedlejších produktů, zpracování odpadů a recyklaci surovin. Druhá část je cílena na seznámení studentů se současným stavem využití alternativních zdrojů energie se zaměřením na větrnou a sluneční energii a aplikaci vodíku jako nosiče energie.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • diskutovat znalosti o vedení chemického procesu z hlediska udržitelnosti, t. j. minimalizace spotřeby energie a tvorby nežádoucích produktů.
  • charakterizovat v současnosti využívané alternativní zdroje energie včetně výhledu do budoucna.
  • podrobně analyzovat znalosti z oblasti vodíkového hospodářství (výroba z alternativních zdrojů, skladování a distribuce,využití v palivových článcích)
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Literatura -

Z: P.T. Anastas, J.C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, NY, 2000,ISBN13: 9780198506980.

Z: R. M. Dell and D. A. J. Rand: Clean Energy, The Royal Society of Chemistry, 2004,ISBN: 978-1-84755-055-2.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní opory -

doporučená literatura

promítané folie - ve formě tištěných materiálů nebo elektronických materiálů

databáze fyzikálně-chemických vlastností látek

příručka pro chemicko-inženýrský software Aspen Plus (součást programu Aspen Plus): Aspen Plus. Getting started Building and Running a Process Model

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Pro udělení zápočtu je nutné vypracovat projekt. Obhajoba projektu probíhá v posledním týdnu semestru.

2. Zkouška je písemná a ústní. Písemná se skládá ze 2 částí, z každé je nutno získat minimálně 50 %.

Poslední úprava: Krýsa Josef (20.02.2018)
Sylabus -

1. Chemická technologie jako součást trvale udržitelného rozvoje průmyslových aktivit

2. Hierarchický vývoj chemického procesu, výběr chemického reaktoru, separátoru a výměníkové sítě

3. Minimalizace vzniku odpadních produktů metodami "end-of-pipe" neno změnami technologických parametrů

4. Chemické technologie při zpracování odpadů a recyklaci surovin

5. Analýza bezpečnosti chemických technologií, klasifikace nebezpečných látek a situací, ochrana zdraví osob, legislativa EU

6. Prostředky pro zajištění bezpečnosti chemických procesů

7. Energetické nároky chemických procesů, kompozitní křivky, "pinch-point", dodatečné zdroje energie

8. Přehled alternativních zdrojů energie

9. Větrná energie

10.Sluneční záření jako zdroj energie

11.Vodík jako alternativní nosič energie a základní technologie jeho výroby

12.Speciální technologie produkce vodíku

13.Nízko a středněteplotní palivové články jako zdroje energie

14.Vysokoteplotní palivové články jako zdroje energie

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro udělení zápočtu je nutné vypracovat projekt. Obhajoba projektu probíhá v posledním týdnu semestru.

Zkouška je písemná a ústní. Písemná se skládá ze 2 částí, je nutno získat minimálně 50 % z možných 100 bodů

Poslední úprava: Krýsa Josef (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 109 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha