PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Termodynamika vodných roztoků - M105019
Anglický název: Thermodynamics of Aqueous Solutions
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kodým Roman Ing. Ph.D.
Drakselová Monika Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy termodynamiky kapalin a roztoků nepolárních látek i elektrolytů a poskytnout jim tak základní znalosti potřebné v rámci předmětů zaměřených na matematický popis a optimalizaci chemických procesů. Pozornost se po krátkém úvodu věnovaném termodynamice ideálních systémů soustředí na způsoby popisu reálných systémů. Vedle rozvinutí problematiky termodynamiky směsí se pozornost zaměří rovněž na metody dohadu termodynamických veličin. V závěru přednášek je věnována pozornost rovněž problematice tavenin jako technologicky významných tekutin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Studenti budou umět:

Popsat chování ideálních směsí

Popsat chování reálných směsí nepolárních látek

Popsat chování reálných směsí polárních látek a roztoků a tavenin elektrolytů

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z: Murrell J.N., Jenkins A.D., Properties of Liquids and Solutions, John Wiley & Sons, Chichester 1994, 0471944181

Z: Bockris O'M., Reddy A.K.N., Modern Electrochemistry 1, Plenum Press, New York 1998, 0306455544

D: Gamboa-Aldeco M., Gale R.J., A Guide to Problems in Modern Electrochemistry I, Kluwer Academic, New York 2001, 0306466686

D: Růžička V., Odahové vlastnosti pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin, učební text VŠCHT Praha 1996, 8070802561

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Udělení zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním písemného testu na závěr kurzu. Zkouška probíhá ústní formou v termínu dle dohody.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1. Teorie a modely kapalného stavu.

2. Přehled termodynamiky čistých kapalin.

3. Odhadové metody pro stavové chování kapalin.

4. Odhadové metody pro určení transportních veličin kapalin.

5. Termodynamika směsí neelektrolytů.

6. Koligativní vlastnosti.

7. Aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů.

8. Voda jako specifické ropouštědlo.

9. Roztoky elektrolytů - interakce ion-rozpouštědlo.

10. Roztoky elektrolytů - interakce ion-ion, aktivitní koeficienty iontů v roztoku.

11. Odhadové metody aktivitních koeficientů iontů v roztoku.

12. Základy chemické rovnováhy v roztocích.

13. Taveniny elektrolytů.

14. Rovnováha v elektrochemických systémech.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Fyzikální chemie II, Inženýrská termodynamika

 
VŠCHT Praha