PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fázové přeměny v kovech - M106002
Anglický název: Phase Transformations in Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM106002
Záměnnost : AM106002, N106007
Je neslučitelnost pro: AM106002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Předmět podává přehled o fázových přeměnách důležitých při zpracování kovových materiálů. Popsána je krystalizace kovů i fázové přeměny ocelí a neželezných kovů v tuhém stavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se ve fázových diagramech.

Mechanismy krystalizace a fázových přeměn v pevném stavu.

Popsat procesy, ke kterým dochází při krystalizaci kovů a slitin.

Popsat a využívat procesy při tepelném zpracování kovů a slitin.

Literatura -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Z: Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987,04-411-87.

D: Sinha A.U., Physical Metallurgy Handbook, Mc. Graw Hill, New York, 2004, 0070579865.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Je k dispozici e-learningový kurz (https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=268)

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1. Energetické podmínky fázových přeměn, nukleace a růst zárodku.

2. Krystalizace kovů a slitin, ovlivňování krystalizace.

3. Vzájemná rozpustnost kovů, tuhé roztoky, intermetalické fáze.

4. Stavové diagramy, aplikace termické analýzy.

5. Úloha difúze při krystalizaci kovů.

6. Nerovnovážná krystalizace, krystalizace slitin ve formě.

7. Objemové změny při tuhnutí a chladnutí slitin.

8. Rozpad tuhých roztoků při změně rozpustnosti.

9. Eutektoidní rozpad.

10. Martenzitická a bainitická přeměna.

11. Transformační diagramy, vliv slitinových prvků.

12. Tepelné zpracování žíháním.

13. Kalení a popouštění.

14. Chemicko-tepelné a tepelně-mechanické zpracování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Fyzikální chemie I

Kovové materiály

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Splnění ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha