PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř specializace - kovové materiály - M106011
Anglický název: Specialized laboratory – metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N106019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu Laboratoř oboru kovové materiály I studenti získají základní zkušenosti a dovednosti v oblasti protikorozní ochrany a sledování korozních dějů pomocí elektrochemických metod. Další dovednosti získají v oblasti chemických postupů souvisejících s výrobou kovů a v problematice základních metalurgických postupů zpracování kovových materiálů a jejich znovuzískávání z odpadních surovin. V oboru fyzikální metalurgie záskají studenti zkušenosti s tepelným zpracováním kovů a studiem mikrostruktury.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zhodnotit korozní poškození kovových materiálů a budou schopni posoudit korozní děje pomocí elektrochemických metod.

Vyhodnotit strukturu materiálů z metalografických výbrusů, změřit tlouťšťku vrstev povrchových vrstev a povlaků a navrhnout vhodné režimy tepelného zpracování kovových materiálů.

Provést základní metalurgické postupy zpracování kovových materiálů a postupy jejich recyklace z odpadních surovin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

D: Vojtěch D.: Kovové materiály,VŠCHT Praha 2006, 8070806001

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní opory -

http://ukmki.vscht.cz/studium/navody

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Sylabus -

1.SEM+GDS

2.Tepelné zpracování ocelí

3.Tepelné zpracování hliníku

4.Laboratoř rychlého tuhnutí

5.Prášková metalurgie

6.Získávání Zn I

7.Získávání Zn II

8.Elektrolýza niklu

9.Makročlánky

10.Korozní praskání

11.Mezikrystalová koroze

12.Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými metodami

13.Permeabilita vody v organickém povlaku

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Koroze materiálů

Kovové materiály

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student je povinnen úspěšně absovlovat všechny práce laboratorních cvičení. V žádné práci nesmí být v ani jedné části (vstupní ústní zkoušení, práce v laboratoři, protokol) hodnocen stupněm F.

Poslední úprava: Stoulil Jan (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha