PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analýza materiálů - M106012
Anglický název: Analysis of materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106038
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V tomto předmětu získají studenti přehled o metodách využívaných k analýze materiálů. Seznámí se s metodami analýzy mechanických vlastností, struktury, chemického a fázového složení. U všech metod se seznámí s principy i s jejich praktickým využitím u různých druhů materiálů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní principy analytických metod vhodných pro různé druhy materiálů.

Popsat a zhodnotit výsledky jednotlivých typů analýzy.

Efektivně zvolit vhodnou analytickou metodu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: Hornyak, G.L., Introduction to Nanoscience, Chapter 3. Characterization Methods, CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

Z: Williams, W.D., Carter, C.B., Transmission Electron Microscopy, A Textbook for Materials Science, Springer ScienceţBusiness Media 2009, ISBN 978-0-387-76500-6

Z: Stuart, B. Analytical techniques in materials conservation, John Wiley & Sons Ltd, England, 2007, ISBN 978-0 470-01280-2

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Studijní opory -

http://www.xray.cz/kryst/metody.htm

http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm

http://www.matter.org.uk/diffraction/

https://www.iic.cas.cz/~grygar/mapl.htm

https://www.edp-open.org/images/stories/books/fulldl/Nuclear-physics-for-cultural-heritage.pdf

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Sylabus -

1.Úvod: přehled analytických metod

2.Světelná mikroskopie a materiálografie

3.Elektronová mikroskopie rastrovací

4.Elektronová mikroskopie transmisní

5.Teoretické předpoklady spektrálních a rentgenových metod

6.Spektroskopie: absorpční metody

7.Spektroskopie: emisní metody

8.Rentgenové metody: fluorescence, difrakce

9.Rentgenové metody: tomografie, absorpce

10.Infračervená a Ramanova spektroskopie

11.Termická analýza

12.Mechanické zkoušky: tah, tlak, ohyb, tvrdost, fraktografie

13.Mechanické zkoušky: únava, tribologie, houževnatost

14.Nedestruktivní metody: defektoskopie

Poslední úprava: Michalcová Alena (10.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzika kovů

Analytická chemie I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní

Poslední úprava: Michalcová Alena (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha