PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mechanika materiálů - M107001
Anglický název: Mechanics of Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Záměnnost : N107003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává ucelený a konzistentní přehled o mechanických a termomechanických vlastnostech materiálů na základě teorie tzv. racionální mechaniky a termomechaniky. Výklad je založen na exaktní teorii kontinua a vyžaduje od studenta schopnost sledovat tenzorový formalismus. Součástí předmětu jsou nejnovější poznatky v oblasti mechaniky materiálů a zvláštní důraz je kladen na chyby a předsudky v běžné učebnicové literatuře. Předmět je vhodný pro studenty všech oborů.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat nejdůležitější koncepty související s tenzory napětí a deformace, správně volit a vyhodnotit mechanické zkoušky, správně interpretovat jejich výsledky, používat správnou terminologii při prezentace výsledků a porozumět teoretickým základům mechaniky materiálů do té hloubky, která je nezbytná pro plné pochopení moderní literatury.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z - Haupt P.: Continuum Mechanics and Theory of Materials. Springer, Berlin 2000. (ISBN 3-540-66114-X).

Z - Billington E. W., Tate A.: The Physics of Deformation and Flow. McGraw Hill, New York 1981. (ISBN 0-07-005285-9).

Z - Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press , Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

Z - Menčík J.: Pevnost a lom skla a keramiky. SNTL, Praha 1990. (ISBN 80-03-00205-2).

Z - Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials � New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

D - Torquato S.: Random Heterogeneous Materials - Microstructure and Macrosopic Properties. Springer, New York 2002.

D - Menčík J.: Strength and Fracture of Glass and Ceramics. Elsevier, Amsterdam 1992. (ISBN 0-444-98685-5).

D - Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod – tenzory a bilanční rovnice

2. Napětí, deformace a konstitutivní rovnice

3. Elastické pevné látky a viskózní tekutiny

4. Lineární elasticita izotropních pevných látek

5. Lineární termoelasticita pevných látek a tekutin

6. Stavové rovnice a principy atomistického modelování

7. Základy lomové mechaniky

8. Teplotní závislost vlastností a tlumení

9. Testování mechanických vlastností I

10. Testování mechanických vlastností II

11. Reologie viskózních kapalin a suspenzí

12. Reologie viskoplastických a viskoelastických materiálů

13. Efektivní vlastnosti heterogenních materiálů

14. Piezoelektrické vlastnosti

Poslední úprava: Pabst Willi (19.10.2022)
Studijní prerekvizity -

Matematika I, Matematika II

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínka zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pabst Willi (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha