PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přenosové jevy v materiálovém inženýrství - M107008
Anglický název: Transport phenomena in materials engineering
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 55 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Macháček Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět prohlubuje, zobecňuje a syntetizuje poznatky mechaniky tekutin, termodynamiky, sdílení tepla a hmoty s přímými aplikacemi na výpočet technologických zařízení v materiálovém průmyslu.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

provést bilanci hmoty, energie a hybnosti

vybrat a aplikovat vhodné konstitutivní rovnice

vybrat a najít řešení pro vhodně vybrané okrajové a počáteční podmínky

využít tato řešení pro popis, hodnocení a modelování procesů při výrobě anorganických nekovových materiálů

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000, ISBN: 80-01-02933-6.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/predmet/8016

Poslední úprava: Macháček Jan (12.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, základy kartézského tenzorového počtu, materiální derivace

2. Tenzorový počet, základní bilanční rovnice

3. Bilance hmotnosti a hybnosti, příklady, počáteční a okrajové podmínky

4. Bilance momentu hybnosti, rovnice kontinuity, tenzor napětí a rychlosti deformace, konstitutivní rovnice, viskózní tekutina

5. Cauchyho rovnice, Navier Stokesova rovnice, proudění newtonských tekutin

6. Proudění newtonských tekutin v různých geometriích systému, cylindrické souřadnice

7. Nenewtonské tekutiny - proudění suspenzí a past

8. Reologie a reometrie

9. Bilance mechanické energie počáteční a okrajové podmínky; konvekce, kondukce a radiace

10. Ustálené vedení tepla, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice

11. Tepelný odpor, analogie mezi přenosem tepla a elektrického náboje

12. Neustálené vedení tepla, Biotovo číslo, počáteční a okrajové podmínky

13. Nucená a přirozená konvekce, přenos tepla při ustáleném toku viskózní tekutiny

14. Vedení tepla s objemovým zdrojem. Přenos tepla sáláním, sálání mezi tělesy

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet se udílí za aktivní docházku případně za seminární práci. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 10
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha