PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř specializace - anorganické nekovové materiály - M107012
Anglický název: Specialized laboratory – anorganic non-metallic materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N107017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy a principy při určování stěžejních parametrů, důležitých pro oblast maltovin, keramiky, žárovzdorných materiálů a skel.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

vybrat a použít základní a speciální laboratorní techniky pro charakterizaci a testování anorganických nekovových materiálů

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Návody k jednotlivým pracím jsou k dispozici u jejich vedoucích.

D: Šašek L. et al: Laboratorní metody v oboru silikátů. SNTL Praha 1981

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Návody k jednotlivým pracím jsou k dispozici u jejich vedoucích.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

3. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o jeden stupeň oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci

2. Chemický rozbor silikátových materiálů

3. Koloidní reologie keramických suspenzí

4. Sušení keramických těles

5. Studium povrchů materiálů metodou rastrovací elektronové mikroskopie

6. Fyzikální modelování rozložení teplot v tavicím bazénu

7. Sledování vysokoteplotních dějů při tavení skla

8. Měření redox stavu skloviny

9. Stanovení viskozity skla v intervalu 100 až 100000 dPas

10.Elektrická vodivost skel za vysokých teplot

11.Krystalizace skla

12.Chlazení skla

13.Teplotní roztažnost skla

14.Chemická odolnost skla

Poslední úprava: Horkavcová Diana (04.07.2023)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř anorganické chemie I

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

3. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o jeden stupeň oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha