PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Strukturní krystalografie - M108004
Anglický název: Structural Crystallography
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N108011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je naučit posluchače jak získat pomocí difrakčních metod informace o kompletní struktuře zkoumané látky. Předmět je vhodný pro farmaceuty, organické chemiky ale i anorganické chemiky, kteří potřebují analyzovat krystalické produkty.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využívat metodiku RTG-strukturní analýzy jak formou vlastních experimentů

Interpretovat výsledky RTG-strukturní analýzy z databází a literatury.

Navrhovat vhodné analytické metody pro řešení spojené s analýzou pevné fáze.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Z:Obsah přednášek v power-point formě (aktuální verze u vyučujícího)

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Metody výuky

28 hodin přednášek

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.

2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.

3. Zdroje záření pro krystalografické studie.

4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce.

5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.

6. Atomový rozptylový faktor, strukturní faktor.

7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.

8. Korekce difrakčních dat.

9. Metody řešení fázového problému.

10. Upřesňování struktury z difrakčních dat.

11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.

12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda.

13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.

14. Databáze krystalografických dat.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemie a fyzika pevných látek.

Matematika I

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Hušák Michal (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha