PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř specializace – materiály ve forenzní chemii - M108009
Anglický název: Specialized laboratory – materials in forensic chemistry
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N453018
Je záměnnost pro: N453018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Studenti projdou typové práce, kde se seznámí se základními postupy přípravy a charakterizace anorganických nekovových, polymerních a kovových materiálů.
Poslední úprava: Doušová Barbora (13.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

vybrat a použít základní a speciální laboratorní techniku pro charakterizaci a testování anorganických nekovových materiálů, kovových materiálů a polymerních materiálů.

Poslední úprava: Doušová Barbora (13.02.2018)
Studijní opory

Písemné návody k jednotlivým úkolům jsou poskytnuty vedoucím práce.

Poslední úprava: Doušová Barbora (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a řešení organizačních záležitostí dodatečně je možné jen z vážných důvodů.

Zápočet bude udělen na základě klasifikace všech prací známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín.

Protokoly musí být odevzdány vedoucímu práce nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení může vedoucí práce snížit klasifikaci protokolu o jeden stupeň. Pokud je protokol vrácen k přepracování, termín odevzdání odpovídá opět stanoveným pravidlům, pokud se vedoucí práce nedomluví se studenty jinak.

V případě e-mailové komunikace s vedoucími jednotlivých prací či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Doušová Barbora (13.02.2018)
Sylabus

Identifikace plastů

Identifikace kaučuků

Identifikace kovů

Korozní praskání

Bodová koroze

Chlazení skla a měření jeho optických parametrů

Kritéria hutnosti

Měření elastických konstant keramických materiálů

Index lomu skla a minerálů

Vyhodnocení sorpční kapacity přírodního materiálu

Měření velikosti částic

Vlastnosti cementu

Kinetika rehydratační reakce kalcinovaného hydrotalcitu

Poslední úprava: Doušová Barbora (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.6 130
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Práce na individuálním projektu 1.1 30
7 / 7 190 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha