PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vznik ložisek minerálních surovin a jejich využití - M108010
Anglický název: Formation and use of ore deposits
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N108007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na vznik ložisek nerostných surovin (zvláště rud) v různých geologických formacích a za různých pT podmínek. Součástí předmětu je geochemické zhodnocení rudných ložisek, možné technologické úpravy surovin v závislosti na jejich typu, původu a fyzikálních vlastnostech. Předmět se také zabývá možným využitím přírodních anorganických látek (amorfních a krystalických, v mikro i nano měřítku) v technologických procesech.
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základních typech nerostných surovin a jejich genezi

Popsat základní technologie úpravy nerostných surovin

Navrhnout vhodnou technologii na základě typu přírodního anorganického materiálu (amorfní, krystalický, nano atd.)

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

D:Keller E.A., Introduction to Environmental Geology, Pearson Education Inc., USA, 2005, 0131447645

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

Přednášky k předmětu - tištěné ve formátu pdf, CD-ROM

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do vzniku rudních ložisek

2. Procesy vzniku rud při procesech magmatické diferenciace

3. Hydrotermální procesy

4. Magmaticko-hydrotermální procesy vzniku rud

5. Sedimentární a povrchové procesy vzniku rud

6. Povrchové a supergenní procesy vzniku rud

7. Sedimentární procesy vzniku rud

8. Metamorfní procesy

9. Geochemie přírodních systémů

10. Zpracování rud

11. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - krystalické látky

12. Využití přírodních anorganických látek v technologických procesech - amorfní látky, nanomateriály

13. Adsorpce a desorpce na rozhraní pevná fáze-kapalina

14. Iontově-výměnné rovnováhy na pevných látkách

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Úvod do mineralogie

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

úspěšné složení ústní zkoušky z obou tematických okruhů

Poslední úprava: Doušová Barbora (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
3 / 3 80 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Domácí příprava na výuku 10
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha