PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Farmakochemie - M110001
Anglický název: Pharmacochemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letní semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hampl František doc. Ing. CSc.
Rádl Stanislav doc. Ing. CSc.
Zezula Josef Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110001, Z110001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje studentům v návaznosti na předmět Základy farmakochemie a Výzkum a vývoj léčiv podrobnější poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Základní členění je shodné s členěním použitým v předmětu Základy farmakochemie; po úvodu do jednotlivých základních skupin (Léčba bolesti; Léčiva centrálního nervového systému; Léčiva vegetativního nervového systému; Antihistaminika a antialergika; Léčiva oběhového systému; Léčiva trávicího traktu; Látky používané v terapii infekčních onemocnění; Cytostatika) jsou formou případových studií podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základních terapeutických skupinách léčiv

pojmenovat základní terapeutické skupiny léčiv, nejběžnější farmakofory v těchto skupinách a principy jejich farmakologického působení

vyhledat v chemických a farmaceutických databázích a v chemické a farmaceutické literatuře farmakologická data a údaje o syntéze generických léčiv a léčiv ve fázi III klinických testů.

kriticky zhodnotit data z chemické a farmaceutické literatury a s využitím těchto dat zvládnou návrh vhodného syntetického postupu pro generickou substanci

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2007. 9788070806395

Z: Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2015. 9788070808757

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, zopakování obecných principů, historie objevování léčiv - případové studie léčiv s přírodní předlohou, léčiv objevených na základě optimalizace vedlejších účinků, atd.

2. Léčba bolesti - moderní antimigrenika (případová studie).

3. Léčiva centrálního nervového systému - moderní antidepresiva ze skupiny oxetinů (případová studie).

4. Léčiva centrálního nervového systému - moderní hypnotika (případová studie).

5. Léčiva vegetativního nervového systému - antiadrenergika a jejich místo v terapii (případová studie).

6. Antihistaminika a antialergika - vývoj ve skupině H1 antihistaminik (případová studie).

7. Léčiva oběhového systému - statinová hypolipidemika (případová studie).

8. Léčiva oběhového systému - antihypertenziva využívající renin-angiotensinový systém (případové studie ACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II).

9. Léčiva trávicího traktu - laxativa a obstipancia, protivředová léčiva ze skupiny prazolů (případová studie).

10. Perorální antidiabetika - sulfonylmočoviny (případová studie).

11. Látky používané v terapii bakteriálních onemocnění - chinolony (případová studie).

12. Látky používané v terapii virových onemocnění - léčba HIV(případová studie).

13. Cytostatika - inhibitory proteinových kinas případová studie).

14. Proléčiva + nečistoty v API (doplňující informace).

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Vstupní požadavky -

Před předmětem Farmakochemie se DOPORUČUJE absolvovat ještě předmět Farmakologie.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha