Technologické výpočty - M111009
Anglický název: Computing in Process Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N111021
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět seznamuje s výpočetními nástroji pro simulaci chemických reaktorů a separačních aparátů a pro zpracování technologických dat. Simulace jsou prováděny v prostředí Matlabu a Aspenu Plus. V prvém případě je úsilí zaměřeno na simulace ideálních typů chemických reaktorů, které pracují v ustáleném a neustáleném stavu. Bilancování jednotlivých aparátů a jejich sítí je prováděno programu Aspen Plus.
Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Orientovat se ve vybraných programech pro analýzu, bilancování a návrh chemických a farmaceutických procesů.

2. Převést matematickou formulaci úlohy do programovacího jazyka Matlabu.

3. Samostatně řešit dílčí úkoly v simulátoru technologických procesů Aspen Plus a vyhledávat data v databázích fyzikálně chemických vlastností látek

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Literatura -

On-line manuály Matlabu a Aspenu Plus.

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Studijní opory -

Online nápověda Matlabu a Aspenu Plus.

Poslední úprava: Čapek Pavel (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Klasifikovaný zápočet je udělen za vyřešený výpočetní příklad pomocí Matlabu a kvalitně zpracovaný, obhájený a dokumentovaný projekt bilance technologického uzlu.

Poslední úprava: Čapek Pavel (13.02.2018)
Sylabus -

1. Algoritmy.

2. Vlastnosti hardwaru a vztah k praktickým výpočtům.

3. Představení Matlabu jako nástroje pro technické výpočty.

4. Základní početní operace v Matlabu.

5. Numerická kvadratura a řešení jedné nelineární rovnice.

6. Numerické řešení soustavy lineárních a nelineárních rovnic.

7. Numerické řešení soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.

8. Aplikace Matlabu v chemicko-technologických výpočtech.

9. Užití programu Aspen Plus pro modelování jednotkových operací.

10. Výpočty fyzikálně-chemických vlastností tekutin.

11. Analýza vlastností neideálních směsí látek.

12. Látkové a energetické bilance technologických uzlů.

13. Případové studie se separačními modely.

14. Presentace samostatně řešených projektů.

Poslední úprava: Čapek Pavel (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství, Fyzikální chemie, Matematika

Poslední úprava: Čapek Pavel (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 1.1 31
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84