PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologické výpočty - N111021
Anglický název: Computing in Process Engineering
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111009
Další informace: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M111009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje s výpočetními nástroji pro simulaci chemických reaktorů a separačních aparátů a pro zpracování technologických dat. Simulace jsou prováděny v prostředí Matlabu a Aspenu Plus. V prvém případě je úsilí zaměřeno na simulace ideálních typů chemických reaktorů, které pracují v ustáleném a neustáleném stavu. Bilancování jednotlivých aparátů a jejich sítí je prováděno programu Aspen Plus.
Poslední úprava: Čapek Pavel (12.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Používat vybrané programy pro analýzu, bilancování a návrh chemických a farmaceutických procesů.

2. Převést matematickou formulaci úlohy do programovacího jazyka Matlabu.

3. Samostatně řešit dílčí úkoly v simulátoru technologických procesů Aspen Plus a vyhledávat data v databázích fyzikálně chemických vlastností látek

Poslední úprava: Čapek Pavel (12.06.2018)
Literatura -

Z: W.D.Seider, J.D.Seader, D.R.Lewin, Process Design Principles, J. Wiley & Sons, Inc. New York, 1999, 0471243124

D: J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer, Procesní systémové inženýrství, skripta VŠCHT Praha, 1997, 8070803118

Poslední úprava: Čapek Pavel (12.06.2018)
Studijní opory -

On-line nápověda programového vybavení, zejména Matlabu a Aspenu Plus.

Poslední úprava: Čapek Pavel (12.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Klasifikovaný zápočet je udělen za kvalitně zpracovaný, obhájený (presentace ppt nebo pdf) a dokumentovaný (zpráva ve MS Word nebo ekvivalentní) semestrální projekt bilance technologického uzlu.

Poslední úprava: TUKACV (07.11.2012)
Sylabus -

1. Algoritmy.

2. Vlastnosti hardwaru a vztah k praktickým výpočtům.

3. Představení Matlabu jako nástroje pro technické výpočty.

4. Základní početní operace v Matlabu.

5. Numerická kvadratura a řešení jedné nelineární rovnice.

6. Numerické řešení soustavy lineárních a nelineárních rovnic.

7. Numerické řešení soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.

8. Aplikace Matlabu v chemicko-technologických výpočtech.

9. Užití programu Aspen Plus pro modelování jednotkových operací.

10. Výpočty fyzikálně-chemických vlastností tekutin.

11. Analýza vlastností neideálních směsí látek.

12. Látkové a energetické bilance technologických uzlů.

13. Případové studie se separačními modely.

14. Presentace samostatně řešených projektů.

Poslední úprava: Čapek Pavel (12.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství, Organická technologie

Poslední úprava: TUKACV (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Práce na individuálním projektu 1.5 41
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha