PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř specializace - technologie organických látek a chemické speciality - M111012
Anglický název: Specialized Laboratory of Organic Technology and Fine Chemicals
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N111025
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat základní syntetické, analytické a separační laboratorní postupy
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

https://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/66277

Poslední úprava: Školáková Tereza (17.07.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci.

2. Katalytická oxidace fenolu ve vodě - Fentonova oxidace.

3. Testování efektivní aktivity katalyzátoru pro silně exotermickou reakci v plynné fázi.

4. Určení řádu hydrogenace cyklohexenu vzhledem k vodíku v tlakovém zařízení (autokláv).

5. Použití GC-MS spektrometrie.

6. Sledování kinetiky reakce plyn-kapalina v průtočném promíchávaném reaktoru.

7. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylanthrachinonů (vsádkový míchaný reaktor).

8. Rektifikace směsi toluen- n hexa; závislost počtu TP na hmotnostním průtoku kolonou.

9. Katalytická hydrogenace cyklohexenu v plynné fázi, v trubkovém reaktoru.

10. Vyhodnocování chromatografických dat; kvantitativní a kvalitativní analýza GLC.

11. Studium kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí s využitím GC-MS.

12. Využití pyrolýzní plynové chromatografie pro hodnocení uhlovodíkových surovin.

13. Určování binárních difuzních koeficientů ve Stefanově trubici.

14. Společné, závěrečné hodnocení laboratoří.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na laboratorních pracích, odevzdání laboratorních protokolů a získání z každé práce alespoň klasifikaci "E". Další podmínkou je účast na Zakončení laboratoří.

Poslední úprava: Krupka Jiří (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha