PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Farmakologie - M111013
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:70 / 70 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://Předmět je v plném rozsahu vyučován jen v ZS.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Záměnnost : N111047, N111047A, N111047B
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v principech vzniku, vývoje a hodnocení nových léčiv, včetně základních typů preklinických a klinických studií, včetně popisu metod vyhledávání a vývoje nových léčiv.
  • vyhodnotit obecná farmakokinetická data a vztah koncentrace léků v krvi k terapeutickému efektu
  • aplikovat základní principy farmakodynamiky
  • aplikovat zásady podání a účinku léku, které se řídí racionálním výběrem léku, způsobem užívání, účinností a bezpečností

Literatura -
Poslední úprava: Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D. (18.08.2022)

Martínková J. a kol.. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2., zcela přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing a.s., 2018, 380 s. ISBN: 978-80-247-4157-4

Švihovec J. et al.: Farmakologie, 2018, Grada Publishing a.s., Praha, 1008 s. ISBN: 978-80-247-5558-8.

Lincová D., Farghali H. (ed.) Základní a aplikovaná farmakologie, druhé vydání, Praha, Galén, 2011.

LÜLLMANN, H., MOHR, K. a HEIN, L. Barevný atlas farmakologie. Překlad 5. anglického vydání. Grada Publishing a.s., Praha, 2020, 400 s. ISBN 978-80-271-2271-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/farmakologie

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (13.09.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou v rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika

2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)

3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv

4.Látky ovlivňující periferní nervový systém

5.Látky ovlivňující centrální nervový systém

6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém

7.Látky ovlivňující vnímání bolesti

8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek

9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí

10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí

11.Léčiva chorob dýchacího systému

12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí

13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění

14.Imunofarmakologie, genová terapie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (13.09.2023)
  • -

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha