PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemická kinetika a přenosové jevy ve farmaceutických aplikacích - M111017
Anglický název: Chemical kinetics and transport phenomena in pharmaceutical applications
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)
Předmět tematicky rozšiřuje předmět "Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob". Předmět je zaměřen na chemickou kinetiku, bilance hmoty v ideálních typech chemických reaktorů a zpracování experimentálních kinetických dat z homogenních a vybraných heterogenních reakčních systémů. Dále je pozornost věnována přenosovým jevům v tekutinách na fázových rozhraních. Kromě přenosu hmoty je též v omezené míře probírán přenos tepla a vzájemný vliv těchto jevů. Do záběru předmětu jsou též zahrnuty pórovité látky a kapilární jevy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (29.07.2020)

Studenti budou umět:

1. Formulovat kinetické rovnice podle předpokládaného mechanismu chemických reakcí a zpracovat kinetická data z ideálních typů chemických reaktorů.

2. Orientovat se v problematice fyzikálních a chemických procesů spojených s transportem hmoty a tepla a s farmaceutickými aplikacemi.

3. Kvalifikovaně odhadnout tok hmoty a tepla přes fázová rozhraní a membrány.

Literatura -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (29.07.2020)

Z: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

Z: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

Z: J. Dressman, J. Kraemer: Pharmaceutical Dissolution Testing, Taylor & Francis Group, New York (2005), 824754679.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2018)

1. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na stechiometrické rovnice

2. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí

3. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí. Role chemické rovnováhy

4. Elementární reakce. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické reakce

5. Kinetické rovnice pro katalytické reakce.

6. Určování kinetických rovnic a experimenty v laboratorních typech reaktorů

7. Fázová rozhraní: Pórovité látky a kapilární jevy

8. Mechanismy transportu hmoty a tepla

9. Transport hmoty a tepla přes fázové rozhraní

10. Transport hmoty polopropustnou přepážkou (membránou)

11. Určování koeficientů přenosu hmoty a tepla

12. Vzájemný vliv transportu hmoty a tepla a chemické reakce

13. Perkolační jevy a dvoufázový tok nemísitelných tekutin pórovitými látkami

14. Případové studie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Chemické inženýrství, Fyzikální chemie, Matematika, Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Student musí úspěšně napsat tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Následně musí uspět u ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha