PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie polymerů - M112002
Anglický název: Physical Chemistry of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu je problematika distribuce molárních hmotností polymerů, konformační statistiky,rozměrů polymerního řetězce , dále termodynamika roztoků polymerů,fázové rovnováhy a teoretické základy metod stanovení molárních hmotností polymerů. Navazuje na předměty - Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerů a Fyzika polymerů. Vyžadované vstupní znalosti: základy makromolekulární chemie, fyzikální chemie a matematiky v rozsahu studia na VŠCHT.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Uplatnit základní fyzikální metody při charakterizaci polymerů

Zvolit metodu(y) pro stanovení molární hmotnosti a její distribuce pro daný typ polymeru

Orientovat se v roztokových vlastnostech polymerů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Brožek J.: Fyzikální chemie polymerů, VŠCHT Praha, 2019; ISBN 978-80-7592-039-3

Z: Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998; ISBN 978-80-7080-674-6

D: Morawetz H.: Chování makromolekul v roztoku, Academia, Praha 1971.

D: M. Chanda: Introduction to Polymer Science and Chemistry, CRC Press 2006; ISBN 978-0-8493-7384-8

D: L.H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons Inc. 2006; ISBN 978-0-471-70606-9

D: S. Koltzenburg, M. Maskos, O. Nuyken: Polymer Chemistry, Springer, 2017; ISBN 978-3-662-49277-2

Poslední úprava: Brožek Jiří (08.08.2019)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons; http://pol.vscht.cz/

Poslední úprava: Brožek Jiří (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia formou 3 písemných testů v průběhu semestru (bodové hodnocení jednotlivých testů 30, 40 a 30 bodů). Zápočet bude udělen při minimálním celkovém počtu 60 bodů.

Poslední úprava: Brožek Jiří (13.02.2018)
Sylabus -

1. Definice a vlastnosti průměrů molárních hmotností.

2. Schulzova-Zimmova a další typy distribucí molárních hmotností.

3. Statistika lineárního polymerního řetězce, vzdálenost konců, gyrační poloměr.

4. Modely a konformace polymernílch řetězců v roztoku.

5. Směšovací entropie, entalpie a Gibbsova energie při vzniku polymerních roztoků.

6. Chemický potenciál, rozpustnost polymerů a fázové diagramy.

7. Rozptyl elektromagnetického záření z roztoků polymerů.

8. Principy měření rozptylu světla, rozptylové funkce,Zimmova metoda.

9. Maloúhlový rozptyl paprsků x a neutronů, dynamický rozptyl světla.

10. Viskozita polymerních roztoků,Floryho teorie viskozity.

11. Markova-Houwinkova rovnice, experimentální metody viskozimetrie.

12. Použitelnost koligativních vlastností ke studiu vlastností polymerů.

13. Teorie frakcionace, její provedení a vyhodnocování experimentálních dat.

14. Princip a možnosti použití rozměrově vylučovací chromatografie.

Poslední úprava: Brožek Jiří (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Fyzikální chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat kontrolní testy v průběhu semestru a získat v souhrnu minimálně 60 bodů nebo úspěšně absolvovat souhrnný test a získat minimálně 60%. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem. Podmínkou k absolvování ústní zkoušky je zisk minimálně 50% ze zkouškového testu. Celková známka je výsledkem příspěvků průběžných testů nebo zápočtového testu, výsledku zkouškového testu a ústního zkoušení.

Poslední úprava: Brožek Jiří (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha