PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mechanismy polymeračních reakcí - M112004
Anglický název: Mechanisms of Polymerization Reactions
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112010
Anotace -
Jsou přednášeny mechanizmy stupňovitých a řetězových (radikálových, iontových,stereospecifických) (ko)polymerizací, mechanizmus reakcí polymerů. Výpočet kinetických a termodynamických parametrů polyreakcí ze zadaných dat. Návaznost na předměty.Jsou vyžadovány vstupní znalosti v rozsahu předmětu Makromolekulární chemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat vybrané postupy přípravy polymerů stran jejich mechanizmu

Navrhnout postup pro přípravu polymerů s požadovanými vlastnostmi

Řešit příklady se vztahem zejména ke kinetice a termodynamice vzniku polymerů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, Praha, 2007

D: Kolektiv autorů, Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, skripta VŠCHT,

Praha, 1991

D: Mleziva J., Kálal J., Základy makromolekulární chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1986

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia: 3 písemné testy v průběhu semestru (každý 0-100 bodů). Pro získání zápočtu je nutno dosáhnout minimálně 225 bodů. Při nesplnění požadavku je třeba absolvovat souhrnný test (nutno dosáhnout minimálně 75 bodů). Při písemné zkoušce (0-100 bodů) je třeba dosáhnout minimálně 75 bodů. Při získání 74 a méně bodů je nutno písemnou zkoušku vykonat znovu. K samotné zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené a procvičované tématiky (viz sylaby předmětu).

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 3 písemných testů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod. Názvosloví polymerů. Klasifikace polymerizací a reakcí polymerů.

2. Stupňovité polymerizace. Mechanizmus. Reaktivita funkčních skupin. Kinetika. Termodynamika. Řízení molární hmotnosti.

3. Techniky stupňovitých polymerizací. Polymery (lineární a na bázi vícefunkčních monomerů). Speciální polymery.

4. Řetězové polymerizace. Polymerizovatelnost monomerů. Mechanizmus radikálových a iontových polymerizací. Termodynamika. Kinetika. Dílčí reakce (iniciace, propagace, terminace). Přenosové reakce. Inhibice. Metody řízených řetězových polymerizací.

5. Techniky řetězových polymerizací. Emulzní polymerizace. Polymery.

6. Polymerizace cyklických monomerů. Polymerizovatelnost. Polymery a mechanizmus jejich vzniku.

7. Kopolymerizace. Typy kopolymerů a jejich (mikro)struktura. Reaktivita komonomerů. Semivinylické kopolymerizace. Kopolymery.

8. Blokové a roubované kopolymery. Mechanizmus. Termoplastické elastomery. Vzájemně se pronikající polymerní sítě.

9. Mikrostruktura polymerních řetězců. Stereoizomerie. Statistické modely.

10. Koordinační polymerizace. Polyinzerce. Iniciátory. Mechanizmus. Polymery. Iniciace metaloceny. Metathezní polymerizace.

11. Anorganické polymery.

12. Reakce polymerů. Polymeranalogické reakce. Reakční podmínky. Mechanizmy. Modifikované polymery. Polymerní reagenty a substráty. Iontoměniče.

13. Síťování a degradace polymerů.

14. Řešení úloh z oblasti kinetiky a termodynamiky polymerizačních reakcí.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

splnění požadavků

Poslední úprava: Sysel Petr (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha