PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Plastikářské suroviny a jejich zpracování - M112006
Anglický název: Plastics and Plastics Compounding Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Záměnnost : N112012
Anotace -
Předmět se zabývá především otázkami jak a proč přísady působí v plastech.Vliv struktury plastů na vlastnosti a zpracovatelnost, mechanismus působení aditiv i z hlediska ekologických aspektů, změkčovadla,maziva,plniva,vazebné prostředky,nadouvadla, pigmenty, antistatika, vysokomolekulární modifikátory,stabilizátory,retardéry hoření,biocidy), zpracování přísad s polymery. Návaznost na předměty Metody charakterizace polymerních látek, Makromolekulární chemie, Technologie zpracování polymerních materiálů.
Poslední úprava: Kalousková Radka (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Použít přísady do plastů a jejich působení na chování plastů při zpracování.

Využít přísady k modifikaci vlastností plastů.

Použít přísady pro zvýšení odolnosti plastů při zpracování a použití.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

A:Štěpek J. a kol: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha l989

A:Čaučík P. a kol: Přísady do plastů. Alfa, Bratislava l985

R:Mleziva J.: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993,ISBN 80-85920-72-7

R:Zwiefel H. a kol.: Plastics Additives Handbook. Carl Hansen Verlag, Munich 2009,ISBN 978-1-56990-430-5

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://www.vscht.cz/pol/

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Metody výuky -

Přednášky a tři písemné testy během studia.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Průběžná kontrola studia - 2 testy během semestru,popř. zkouška ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Poslední úprava: Kalousková Radka (18.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, vliv struktury na vlastnosti a zpracování plastů, klasifikace aditiv

2. Tepelné stabilizátory, akceptory HCl

3. Antioxidanty, mechanismus oxidace

4. Světelné stabilizátory,fotooxidace, antiradianty

5. Bakteriostatika, hoření polymerů, retardéry, inhibitory

6. Změkčovadla, mísitelnost, teorie měkčení,

7. Klasifikace a charakterizace změkčovadel, vnitřní měkčení , pasty

8. Maziva, vnitřní, vnější, antiblokační a kluzné prostředky

9. Antistatika, odmlžovače

10.Nadouvadla, fyzikální, chemická, lehčené polymery

11.Modifikátory houževnatosti, teorie působení, kompatibilzátory

12.Plniva a výstuže,interakce plniva s polymerem,spojovací vazebné prostředky,

13.Barviva, pigmenty, opticky zjasňující látky, teori barevného vidění

14. Zpracování plastů s aditivy v materiálově inženýrském pohledu, míchání, hnětení, granulace.

Poslední úprava: Kalousková Radka (18.01.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování dvou testů s úspěšností minimálně 50%, případně ústní zkouška,testy i zkouška vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Poslední úprava: Kalousková Radka (15.02.2018)
 
VŠCHT Praha