PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikace a recyklace polymerů - M112007
Anglický název: Application and recycling od polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Záměnnost : N112014
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakterizaci hlavních skupin výrobků na bázi polymerních materiálů zejména vláken, adheziv, obalů, aplikací v stavebnictví, strojírenství, kožedělném a gumárenském průmyslu. Druhá část předmětu je věnována zpracování polymerních odpadů.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v oblasti výběru polymerů pro jednotlivé aplikace,

charakterizovat vlastnosti těchto materiálů, ekologické aspekty jejich zpracování a recyklace

orientovat se v oblasti zpracování odpadních plastů,

znát jednotlivé typy recyklačních technologií(včetně sběru a separace) a podmínky pro jejich využití

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

R:Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2000, 8070802413

R:Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/ALFA, Praha 1989

A:R.J.Hernandes, S.E.M.Selke, J.D.Culter: Plastic Packaging. Properties,Processing, Aplications, Regulations, Hanser Publisher, Munch, 3446214046

A:Handbook of adhesive technology, A.Pizzi, K.L.Mittal, NY Dekker 2003, 0824709861

A:Scheirs J.: Polymer Recycling, Wiley 2003,0471970549

A:Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů, TU Ostrava, 1997, 8070785055

A:G.Akovali: Polymers in Construction, Rapra technology Lmtd, 2005, 1859574688

A:Azapagic A., Emsley A., Hamerton I.: Polymers, the Enviroment and Sustainable Development, Wiley 2003, 0471877409

A:Marcinčin A.: Procesy prípravy syntetických vlákien, SVŠT Bratislava,1989

Poslední úprava: Kalousková Radka (15.01.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Průběžná kontrola studia - 2 testy během semestru,popř. ústní zkouška, vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Poslední úprava: Kalousková Radka (17.01.2018)
Sylabus -

1.Úvod, ekonomické a ekologické aspekty využívání a recyklace plastů

2.Chemická vlákna: historie zpracování, zvlákňování, úprava vláken

3.Klasifikace vláken, vlastnosti, netkaný textil

4.Adheziva: teorie adheze, pevnost spoje, klasifikace a základní typy lepidel

5.Klasifikace a základní typy nátěrových hmot, způsoby použití, tmely, nátěrové hmoty pro antikorozní ochranu

6.Polymery v obalové technice: ekologické aspekty, legislativa, bariérové vlastnosti

7.Plošné obalové materiály, tvářené a tvarované obaly, modifikace

8.Polymery v kožedělném průmyslu: využití polymerů při zpracování přírodních usní, při výrobě chemických usní, hygienické vlastnosti

9.Polymery ve stavebnictví: izolační, konstrukční a instalační materiály, polymery jako modifikátory stavebních hmot

10.Polymery ve strojírenství: konstrukční plasty, kompozity, charakterizace, sortiment plastů pro elektrotechnické a elektrické aplikace

11.Plastové odpady: vznik a klasifikace odpadu, legislativa, ekobilance

12.Skládkování polymerních materiálů. Sběr, třídění plastů, detekční techniky, fyzikální recyklace

13.Chemická recyklace, surovinové zhodnocení plastů

14.Energetické zhodnocení plastů a pryží, toxické produkty spalování, alternativní paliva

Poslední úprava: Kalousková Radka (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, technologie zpracování polymerních materiálů

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování dvou testů s úspěšností minimálně 50%, případně ústní zkouška,testy i zkouška vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.

Poslední úprava: Kalousková Radka (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha