PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I - M112009
Anglický název: Selected Chapters from Chemistry and Technology of Polymers I
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se přednáší pouze v lichých letech. Tři moduly po 8h: 1. Moderní metody charakterizace polymerů(Ing. Merna) Přehled vybraných pokročilých metod charakterizace polymerů a jejich principů. Separační techniky (FFF,LCCC,SEC s vícenásobnou detekcí, TREF,CRYSTAF), spektroskopické techniky (MALDI, ss-NMR). 2. Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek) Přehled aplikačních možností přírodních a syntetických polymerů v lékařství a farmacii. Podmínky použitelnosti (ko)polymerů v těchto aplikacích, interakce polymer-tkáň, biokompatibilita polymerů a zkoušky polymerních materiálů. 3.Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová) Základní definice; mechanismy a hodnocení biodegradace polymerů; ekotoxicita; vlastnosti, využití a degradace vybraných polymerů (polyhydroxyalkanoáty, poly(L-mléčná kyselina), alifaticko-aromatické polyestery, polyesteramidy). Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru. V posledním týdnu semestru souhrnný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat přírodní a syntetické polymery v lékařských a farmaceutických aplikacích.

posoudit biodegradovatelnost polymerů.

zvolit vhodnou metodu charakterizace polymerů.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Literatura -

Z:Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley VCH Verlag 2005; ISBN 3-527-31154-8

Z:Handbook of Biodegradable Polymers, Handbook of biodegradable polymers, Abraham J.Domb, Joseph Kost, David M.Wiseman, Harwood Academic Press, 1997 ISBN 90-5702-153-6

D:Biodegradable polymers for industrial applications, CRC Press, Edited by Ray Smith, 2005.ISBN: 0-8493-3466-7

Z:Modern Techniques for Polymer Characterisation, Pethrick R.A., Dawkins J.V., John Wiley and Sons, 1999; ISBN 0-471-96097-7

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Studijní opory -

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Sylabus -

Moderní metody charakterizace polymerů (ing. Merna)

1.+2. Pokročilá SEC polymerů

3. Interakční chromatografie (LCCC, SGIC, TGIC)

4. Frakcionační metody (FFF, TREF, CRYSTAF)

5. Hmotnostní spektroskopie polymerů (ESI, MALDI)NMR polymerů

Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek)

6. Polymerní materiály - syntetické a přírodní, rozdělení polymerů dle aplikací, biokompatibilita polymerů. Biodegradace, interakce polymer - tkáň.

7. Příklady aplikací polymerních materiálů v lékařství.

8. Polymerní materiály ve farmacii - obaly, pomocné látky, řízené uvolňování léčiv.

9. Trendy v dalším využití polymerních materiálů v lékařství a farmacii.

Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová)

10. Degradace polymerů, biodegradace, faktory ovlivňující degradaci, testy biodegradace, hodnocení biodegradace, testy ekotoxicky

11. Biodegradovatelné polymery z obnovitelných zdrojů

12. Biodegradovatelné polymery na petrochemické bázi

13. Využití biodegradovatelných polymerů

14. Souhrnný test ze všech modulů

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (21.08.2023)
Vstupní požadavky

Jsou vyžadovány základní znalosti makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Získání nejméně 50% bodů z písemného zkouškového testu zahrnující otázky ze všech modulů.

Poslední úprava: Merna Jan (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha