PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výroba polymerů - M112010
Anglický název: Polymer Manufacturing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Náplní předmětu jsou informace o obecných technologických postupech výroby komoditních a některých speciálních (ko)polymerů a základních typech reaktorů používaných pro jejich přípravu, popis přípravy průmyslových polymerů, jejich základních vlastností a aplikačních možností. Předmět také stručně shrnuje surovinovou základnu pro výrobu syntetických organických polymerů a postupy pro přípravu odpovídajících monomerů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v základních technologických procesech a postupech pro výrobu polymerů a monomerů

Výroby komoditních a některých speciálních (ko)polymerů a případně jejich směsí v souvislostech - výroba monomeru, složení polymerační násady, polymerace, isolace produktu, vlastnosti, zpracování, zákl.aplikace

Vybrat vhodný polymer pro danou aplikaci

Literatura -
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Z:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

Z:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

D:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://pol.vscht.cz/

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Seminární práce (krátká rešerše) na dané téma a její prezentace

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Základní údaje o světové produkci polymerů, historické a vývojové trendy, ekologické aspekty, surovinová základna polymerní chemie.

2. Základní typy polymeračních reaktorů, základní dělení polymerního procesu. Polymerace v monomerní fázi.

3. Polymerace suspenzní, polymerace emulzní. C2 sloučeniny, příprava a využití ethylenu. C3 sloučeniny, příprava a využití propylenu.

4. Polyethylen (HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE). Kopolymery ethylenu. Chemické modifikace polyethylenu.

5. Polypropylen a jeho kopolymery. C4 sloučeniny, buteny, 1,3-butadien. Polymery a kopolymery isobutenu, polymerace cykloalkenů.

6. Polystyren (standardní, rázuvzdorný, zpěňovatelný). Kopolymery styrenu, ABS polymery. Isolace a využití benzenu, toluenu a vyšších aromátů.

7. Radikálová, iontová a polyinzerční polymerace dienů. Polybutadienové elastomery, kapalné a termoplastické kaučuky. Polyisopren, polychloropren.

8. Polyvinylchlorid a kopolymery vinylchloridu. Fluoroplasty a fluorované elastomery. Polyvinylestery, polyvinylacetát, polyvinylalkohol, polyvinylacetaly.

9. Polymethakryláty a polyakryláty. Polyakrylonitril, kopolymery akrylonitrilu. Polyethery, polyfenylenoxid, polyformaldehyd.

10. Polyestery lineární, polykarbonáty. Alkydy jednoduché, modifikované, nenasycené polyestery.

11. Polyamidy alifatické, aromatické polyamidy. Polyurethany (lineární, pěnové, elastomery).

12. Silikony. Epoxidové polymery (reaktoplasty).

13. Fenoplasty (novolaky, resoly). Aminoplasty (močovinoformaldehydové a melaminoformaldehydové hmoty).

14. Polysulfidy a polysulfony. Výroba a využití synthesního plynu. Výroba a využití methanu, methanolu, formaldehydu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, Makromolekulární chemie, (Chemické inženýrství)

Vyžadované vstupní znalosti z oblasti názvosloví organické a makromolekulární chemie, základů termodynamiky, mechanismu a kinetiky polyadičních, polykondenzačních a polyinzerčních polyreakcí, chemických reakcí polymerů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, Makromolekulární chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné vypracovat seminární práci. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha