PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Polymery pro farmacii - M112012
Anglický název: Polymers in Pharmacy
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112040
Anotace -
Náplní předmětu je studium struktury a fyzikálních vlastností makromolekulárních látek. Pozornost je zaměřena na využití přírodních, modifikovaných přírodních a syntetických polymerních materiálů v rozmanitých farmaceutických aplikacích.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v základnáích typech syntetických a přírodních polymerů využitelných ve farmacii

Charakterizovat polymerní materiály

Navrhnout polymery pro formulaci lékových forem

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley � VCH Verlag 2005; ISBN 978-3-527-31154-5

Z: Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2007; ISBN 80-7080-554-4

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia formou 2 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška je písemná a ústní zohledňující výsledky testů a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Poslední úprava: Brožek Jiří (13.02.2018)
Sylabus -

1.Úvod, základní pojmy v oboru makromolekulární chemie, nomenklatura polymerů.

2.Struktura polymerů – konstituce, konfigurace a konformace makromolekul.

3.Molární hmotnost polymerů a její distribuce, základní metody stanovení průměrných molárních hmotností

polymerů.

4.Nadmolekulární struktura polymerů, termické vlastnosti polymerů.

5.Rozpustnost polymerů, polymerní gely, hydrogely.

6.Reologické chování polymerních systémů.

7.Hodnocení mechanických vlastností plastomerů a elastomerů.

8.Polymerní materiály ve farmaceutických aplikacích.

9.Farmaceutické obaly, typy obalových materiálů a jejich aplikační možnosti.

10.Biologicky rozložitelné polymery - přírodní, modifikované přírodní a syntetické.

11.Polymery jako farmaceutické pomocné látky.

12.Využití polymerů pro řízené uvolňování léčiv.

13.Polymerní materiály pro cílený transport a uvolňování léčiv.

14.Trendy vývoje využití polymerních materiálů ve farmacii.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie, Fyzikální chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou k přihlášení na písemnou část zkoušky je absolvování minimálně jednoho testu v průběhu studia. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem. Podmínkou k absolvování ústní zkoušky je zisk minimálně 50% ze zkouškového testu. Výsledná známka se skládá z příspěvků testů, výsledku zkouškového testu a ústního zkoušení.

Poslední úprava: Brožek Jiří (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha