PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř specializace - makromolekulární chemie - M112015
Anglický název: Specialized laboratory - macromolecular chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)
Náplní Laboratoře specializace - makromolekulární chemie je příprava polymerů radikálovým, iontovým či polykondenzačním mechanismem, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů a osvojení základních metod identifikace polymerních vzorků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Studenti budou umět:

samostatně připravit polymery různými technikami

charakterizovat připravené polymery

vyhodnotit kinetiku polymeračních reakcí

identifikovat základní typy polymerů

Literatura -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Brožek J. a kolektiv: Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2016; ISBN 978-80-7080-945-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na https://pol.vscht.cz/)

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Před absolvováním laboratorní práce bude student písemně nebo ústně přezkoušen. Po prokázání znalostí (min. 50%) bude student připuštěn k vlastní laboratorní práci.

Sylabus -
Poslední úprava: Sokolohorskyj Anatolij Ing. Ph.D. (14.09.2023)

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení

2. Aniontová polymerizace

3. Rovnovážná polykondenzace

4. Kopolymerizace styrenu s maleinanhydridem

5. Koordinanční polymerizace alkenů

6. Řízená polymerizace styrenu

7. Kinetika polyesterifikační reakce

8. Dilatometrické sledování kinetiky radikálové polymerace

9. Stanovení viskozitně prům. mol. hmot.

10. Stanovení početně prům. mol. hmot. metodou titrace koncových skupin

11. Příprava silikonového kaučuku

12. Polymerizační odlévání

13. Identifikace polymerů

14. Shrnutí, test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Zkouška z předmětu Makromolekulární chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vránová Lenka Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací a úspěšné absolvování závěrečného souhrnného testu (min. 50%).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha