PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř specializace - materiály pro elektroniku a nanomateriály - M126006
Anglický název: Specialized laboratory – materials for electronics and nanomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N126029
Anotace -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)
Cílem laboratoří oboru je přiblížit základní experimentální postupy a techniky užívané při přípravě nanostrukturovaných materiálů a jejich charakterizaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Pod dohledem vedoucího práce provádět experimentální činnost v laboratoři.

Shrnout výsledky své práce ve formě laboratorního protokolu.

Literatura
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici u vedoucích prací

Studijní opory
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

Návody k jednotlivým úlohám jsou k dispozici na webových stránkách ústavu https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/laboratore-oboru

Sylabus
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

V průběhu semestru studenti absolvují 6 dvoudenních prací.

1. Stanovení teploty a entalpie tání nanočástic Sn

2. Příprava kanálkových vlnovodů pro integrovanou optiku metodou optické litografie

3. Měření vlastností základních polovodičových struktur

4. Příprava a vlastnosti nanočástic kovů deponovaných do kapaliny

5. Teplotní namáhání kovových vrstev na polymeru a studium jejich povrchové morfologie pomocí LCM

6. Studium modifikace povrchu polymerních substrátů pomocí IR spektroskopie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (30.01.2018)

Klasifikovaný zápočet je udělen po provedení všech šesti vypsaných úloh a odevzdání požadovaných protokolů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha