PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistická analýza dat - M143002
Anglický název: Statistical Data Analysis
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N143042
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Přednášky rozšiřují znalosti získané v předmětu Aplikovaná statistika o praktické využití nejrozšířenějšího volně dostupného statistického softwaru R. R je moderní snadno rozšiřitelné prostředí pro analýzu dat nabízející celou řadu statistických technik a kvalitních grafických výstupů. Studenti se prakticky obeznámí s použitím systému R pro běžné statistické úkony, jako jsou např. exploratorní analýza dat, testování hypotéz, analýza rozptylu či regresní analýza.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • ovládat statistické prostředí R
  • provádět exploratorní analýzu a testovat hypotézy v R
  • provádět regresní analýzu v R
  • analyzovat vícerozměrná data v R
  • prezentovat výsledky statistických analýz za pomocí grafických možností systému R
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z:Statisticka analýza dat v R, Vojtech Spiwok, 2015. Dostupné na https://web.vscht.cz/~spiwokv/statistika/skripta.pdf

Z:Pekár, S., Moderní analýza bioologických dat, Scientia, 2009, ISBN 978-80-86960-44-9.

Z:Konečná, K., Koláček, J., Jak pracovat s jazykem R. 2014. PřF MU Brno (dostupné online na https://www.math.muni.cz/~kolacek/vyuka/vypsyst/navod_R.pdf)

D:Venables R.W.N., Smith D.M. and the R Core Team: An Introduction to R. 2018 (dostupné online na http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf)

D:Cohen T., Cohen J.Y.: Statistics and Data with R: An applied approach through examples. 2008. ISBN: 9780470721896

D:Rumsey D. Intermediate Statistics for Dummies; For Dummies, 2007. ISBN 0470045205

Poslední úprava: Svozil Daniel (31.10.2018)
Studijní opory -

Online materiály k přednášce na http://e-learning.vscht.cz

video kurs "Computing for Data Analysis" - použití a programování ve statistickém systému R, Roger D. Peng - https://www.coursera.org/course/compdata

video kurs "Data Analysis" - aplikovaná statistika v systému R, Jeff Leek - https://www.coursera.org/course/dataanalysis

Online učebnice

OpenIntro Statistics - http://www.openintro.org/stat/index.php

OnlineStatBook - http://onlinestatbook.com/2/index.html

Hyperstat - http://davidmlane.com/hyperstat/index.html

StatPrimer - http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet je udělen na základě vypracování individuálního projektu. Závěrečná zkouška je písemná.

Poslední úprava: Svozil Daniel (31.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do statistického softwaru R, help

2. Vstup a výstup v R

3. Tvorba grafů v R

4. Základní statistická rozdělení, náhodná čísla v R

5. Popisná jednorozměrná statistika, boxplot

6. Směrodatná odchylka, střední chyba průměru, interval spolehlivosti a jejich grafické znázornění v R

7. Testování hypotéz v R: t-test

8. Testování hypotéz v R: Analýza rozptylu

9. Popisné statistiky a jejich využití v R

10. Tvorba a testování lineárních modelů v R

11. Tvorba a testování nelineárních modelů v R

12. Základy lineární algebry v R

13. Analýza hlavních komponent a její implementace a užití v R

14. Shluková analýza v R

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti matematiky a aplikované statistiky v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT Praha

Poslední úprava: Svozil Daniel (12.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet je udělen na základě vypracování individuálního projektu. Závěrečná zkouška je písemná.

Poslední úprava: Svozil Daniel (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha