PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Preventivní konzervace - M148001
Anglický název: Preventive Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N148003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základy preventivní péče o sbírkové předměty. Studenti budou seznámeni s vybranými materiály sbírkových předmětů a příčinami jejich rozpadu, s vhodnými podmínkami jejich dlouhodobého uložení a způsoby jejich dosažení, problematikou vystavování, ochranou před krádežemi a požárem a také se zásadami krizového plánování.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní informace o preventivní péči o předměty kulturního dědictví, které jsou uloženy v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech

aplikovat zásady preventivní konzervace v praxi na základě získaných znalostí

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Thomson G.: The Museum Environment. John Wiley & Sons 1995.

Ďurovič M.a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.

Kolektiv: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Národní muzeum Praha, 2001.

Mitchell, Ch. J. McNamara: Cultural Heritage Microbiology: Fundamental Studies in Conservation Science, 2010, ISBN: 9781555814762.

Šilhánková L., Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology, Victoria Publishing, 1995,

ISBN: 80-85605-71-6.

Roy, Ashok, Smith, Perry (edit.): Preventive conservation practice, theory and research. The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, 1994.

Hatchfield, Pamela B. Pollutants in the Museum Environment. London: Archetype Publications; 2002; ISBN: 1-873132-96-4.

Tétreault, Jean. Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Ottawa: Canadian Conservation Institute; 2003;

ISBN: 0-662-34059-0.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní opory -

Materiály jsou k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (22.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zkouška probíhá písemnou formou (60 min).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Charakterizace materiálů sbírkových předmětů a příčiny jejich rozpadu

2. Doporučené klimatické podmínky v depozitářích.

3. Monitorování klimatických parametrů v depozitářích.

4. Způsoby regulování klimatických parametrů v depozitářích.

5. Plynné polutanty, jejich monitorování a ochrana před nimi.

6. Prach a aerosoly a ochrana před nimi.

7. Vystavování sbírkových předmětů.

8. Ochrana sbírkových předmětů před krádežemi.

9. Ochrana sbírkových předmětů před požárem.

10. Krizové plánování a příprava krizového plánu.

11. Úvod do mikrobiologie, základní charakteristika významných skupin mikroorganismů.

12. Principy kultivace a izolace mikroorganismů, mikrobiologický monitoring prostředí.

13. Mikrobiologické poškození sbírkových předmětů, desinfekce, zdravotní rizika způsobená mikroorganismy.

14. Biologické poškození, prevence, deratizace a dezinsekce.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Žádná.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou (60 minutovým testem). Podmínkou pro získání známky je úspěšné absolvování tohoto testu.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha