PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Konzervování anorganických stavebních materiálů - M148003
Anglický název: Conservation of inorganic building materials
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148007
Anotace -
Předmět se zabývá anorganickými materiály, které se vyskytují v památkových objektech nejčastěji. Struktura materiálů, jejich složení a vlastnosti jsou dány do souvislostí s jejich počkozením a metodami konzervace.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

strukturu, složení a vlastnosti anorganických materiálů, které se nejčastěji vyskytují v památkových objektech,

rozumět příčinám a procesům jejich poškození

metody jejich konzervace

Poslední úprava: Novák Michal (22.02.2018)
Literatura -

Z:Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora, Academia 1987

Z:Kotlík P., a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D:Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP, Praha 2000

D:Losos L.: Pozlacování a polychromie. Grada, Praha 2005

D:Mora P.: Causes of Deterioration of Mural Paintings., ICCROM, Rome 1974

D:Hanykýř, V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky. Vega, 2003

D:Plenderleith H. J., Werner A. E. A.: The Conservation of Antiquities and Works of Art. Oxford. Univ. Press. London 1971

D:Novák P.: Koroze kovů, kapitola v Úvod do konzervování a restaurování předmětů z kovů a jejich slitin, připravovaná publikace AMG.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Sylabus -

1. Kámen - struktura a vlastnosti.

2. Kámen - korozní procesy.

3. Kámen - čistění, odsolování.

4. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

5. Kámen - metody a prostředky zpevňování.

6. Kámen - umělý kámen, povrchové úpravy.

7. Nástěnná malba - výstavba, korozní procesy.

8. Nástěnná malba - korozní procesy, konzervace, transfer.

9. Sklo - struktura, koroze a konzervace.

10. Keramika - druhy, struktura, koroze a konzervace.

11. Kovy - struktura, korozní procesy.

12. Kovy - železo.

13. Kovy - barevné kovy.

14. Kovy - konzervační metody.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha