PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I - M148008
Anglický název: Laboratory project of technology conservation technology I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148060
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (31.01.2018)
Předmět je určen pro vypracování semestrální práce. Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů ústavů podílejících se na výuce tohoto studijního programu a jsou koncipovány pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně obhajuje na semináři v rámci laboratoří před pracovníky a studenty ústavu. Studenti vypracují laboratorní projekt na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z Literatura dle literární rešerše.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Literární rešerše na zadané téma

Návrh experimentu

Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

Realizace experimentálních prací

Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

Sepsání semestrální práce

Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Laboratoř oboru

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce, student odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezentovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha