PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pomocné historické vědy - M148009
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Ebelová Ivana doc. PhDr. CSc.
Záměnnost : N148061
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)
Cílem předmětu je rozšířit znalosti humanitních oborech souvisejících s uměnovědným průzkumem objektů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Studenti budou umět:

  • využít odborné pojmosloví
  • mezioborově komunikovat
  • základy uměnovědného průzkumu.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z:Hlaváček J., Kašpar R., Nový: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.

D:Kašpar R.: Úvod do latinské paleografie novověku, 3. vyd. Praha 1987.

D:Šebánek Z., Fiala, Hledíková Z.: Česká diplomatika, Praha 1971.

D:Hlaváček J.: Úvod do latinské kodikologie, 2. vyd. Praha 1994.

D:Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (reprint 1997).

D:Bláhová: Historická chronologie, Praha 2001.

D:Hledíková Z., Kašpar J., Ebelová I.: Paleografická čítanka, Praha 2006.

ZKrejčíková, Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Brno 1987.

Z:Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky, 2. vyd. Praha 1987.

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

Z:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1. Pomocné vědy historické, nauka o pramenech – úvod;

2. Archivní síť v ČR, archivní fondy; nejvýznamnější knihovny s historickými knihovními fondy;

3. Paleografie;

4. Středověká diplomatika;

5. Novověká diplomatika;

6. Kodikologie;

7. Epigrafika;

8. Chronologie;

9. Sfragistika;

10. Heraldika;

11. Genealogie;

12. Historická metrologie;

13. Numismatika;

14. Historická geografie a kartografie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha