PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II - M148010
Anglický název: Laboratory of conservation technology II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148064
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět speciální laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů (dle zaměření studenta) a budou umět samostatně pracovat na zadaném projektu.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studijní materiály u jednotlivých vyučujících.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Course ends with a classified credit. Student have to submit a report that will have common parts such as bachelor and master theses (introduction, theoretical part, experimental part etc.) in the range of at least 15 pages and PowerPoint presentation. The result have been presented at the end of the semester. Students have to write in the report study program and department where the work was done. The report has to be supplemented by a statement similar to that in the bachelor thesis. Final student classification will be the result of individual parts (approach to work, quality of results and their presentation, quality of the report).

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Laboratorní projekt technologie konzervování-restaurování I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na výuce,student musí odevzdat zprávu, která bude mít běžné součásti jako má bakalářská a diplomová práce (úvod, teoretická část, experimentální čast, atd.) v rozsahu min cca 15 stran textu a powerpointovou prezentaci. Výsledky své práce pak musí prezantovat na konci semestru během semináře v délce cca 5-7 min. Studenti ve zprávě uvádějí studijní program, eventuelně ústav, na kterém práci vypracovali. Zpráva bude doplněna o Prohlášení, obdobné jako v bakalářské práci. Student bude hodnocen nas základě přístupu k práci, zpracování výsledků a kvality předložené zpávy, prezentace výsledků a diskuse k práci.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha