PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie ropy I - M215001
Anglický název: Petroleum Technology I
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N215008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent, reformování a izomerace benzinů, výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů a základových olejů. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.
Poslední úprava: Blažek Josef (23.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vznik ropy, její těžbu, dopravu a skladování, složení ropy a ropných frakcí.

Chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace ropných frakcí a zbytků.

Úpravu vlastností benzinových frakcí pomocí reformování a izomerace, výrobu benzinových frakcí pomocí alkylace a polymerace.

Principy těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory a jejich vlastnosti.

Varianty jednotlivých technologií, vyráběné produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty.

Poslední úprava: Blažek Josef (23.09.2019)
Literatura -

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Poslední úprava: Blažek Josef (23.09.2019)
Studijní opory -

Blažek J.: Technologie ropy I, elektronické interní učební texty

Poslední úprava: Blažek Josef (23.09.2019)
Sylabus -

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv

2. Vyhledávání ropných ložisek, těžba ropy

3. Zásoby, produkce, spotřeba, cena, doprava a skladování ropy, ropa v České republice

4. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop

5. Odsolení ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy

6. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, reakce uhlovodíků a heterosloučenin, standardní termické krakování, visbreaking, koksování, vlastnosti produktů)

7. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů, úprava suroviny pro FCC)

8. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle suroviny a typu reaktoru, vlastnosti produktů)

9. Hydrogenační rafinace ropných frakcí, odstraňování merkaptanů, dearomatizace, výroba vodíku, izolace kyselých plynů, zpracování sulfanu na síru

10. Reformování a izomerace benzinů (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů), izomerace butanu

11. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů (chemizmus, procesy dle typu katalyzátoru, vlastnosti produktů)

12. Výroba základových olejů (chemizmus, deasfaltizace, rafinace, odparafinování, dorafinace, vlastnosti produktů, výroba polyalfaolefinů)

13. Typy rafinerií, komplexita rafinerií, zpracování ropy v České republice

14. 2 workshopy k vybraným technologiím organizované v závodech společnosti Unipetrol s odborníky z praxe

Poslední úprava: Šimáček Pavel (01.09.2020)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student musí úspěšně napsat 2 průběžné a poté závěrečný zkouškový test. Z každého testu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části. Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu.

Poslední úprava: Blažek Josef (23.09.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha