PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt specializace Technologie ropy a alternativních paliv - M215007
Anglický název: Laboratory project of specialization Petroleum technology and alternative fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N215016
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studenti si zvolí projekt z témat vypsaných jednotlivými pracovníky ústavu technologie ropy a alternativních paliv (ústav 215). Téma projektu může být experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí projektu a poté projekt musí obhájit před hodnotící komisí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu.

Připravit si prezentaci projektu

Obhájit projekt před odbornou komisí

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu. Dostupné v elektromické formě na http://cesmina.vscht.cz/trp/cz/zaverecne-prace_28

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Studium literatury

2.-12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Semestrální projekt oboru CHTTP

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (30.01.2018)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno vypracovat samostatný projekt a prezentovat ho před komisí složenou ze zaměstnanců ústavu. Praktickou a písemnou část projektu hodnotí vedoucí projektu. Pokud je toto hodnocení lepší než F, proběhne prezentace. Prezentaci projektu a reakce studenta na pokládané otázky hodnotí komise. Student absolvuje předmět, pokud i hodnocení komise je lepší než F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 4 112
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha