PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zelená chemie - M215010
Anglický název: Green chemistry
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 16 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: AM215010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)
Studenti jsou seznámeni se základními principy zelené a udržitelné chemie. Důraz je kladen jek na představení obecných konceptů, jako jsou alternativní rozpouštědla, využití netradičních zdrojů energie (mikrovlnné záření, ultrazvuk), intenzifikace chemických procesů, tak na ukázky využití zelené chemie v průmyslové praxi. Ty zahrnují využití selektivních oxidačních činidel, pevných kyselých a bazických katalyzátorů, zpracování biomasy na produkty s vyšší přidanou hodnotou a pokročilá biopaliva. Představeny jsou také koncepty biorafinérií a tzv. platform chemicals.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Studenti budou znát:

Obecné koncepty zelené chemie

Alternativní reakční média a přístupy k intensifikaci chemických procesů

Možnosti využití biomasy pro výrobu chemikálií s uplatněním v malotonážních výrobách

Současné trendy ve využití biomasy jako alternativy k petrochemickým výrobám

Literatura -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Green chemistry and catalysis / Roger Arthur Sheldon, Isabel Arends, and Ulf Hanefeld

Methods and reagents for green chemistry : an introduction / edited by Pietro Tundo, Alvise Perosa, Fulvio Zecchini

Engineering green chemical processes : renewable and sustainable design / Thomas F. DeRosa

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

interní elektronické texty

Sylabus -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

1. Základní principy zelené chemie

2. Alternativní reakční média – iontové kapaliny, superkritická rozpouštědla

3. Intensifikace procesů – využití mikroreaktorů, mikrovlnného záření a ultrazvuku

4. Palivové články – typy článků a jejich aplikace

5. Analýza životního cyklu (LCA) – význam, definice a uplatnění LCA v kontextu zelené a udržitelné chemie

6. Selektivní oxidace – alternativní oxidační činidla, případové studie selektivních oxidací

7. Acidobazické reakce I – pevné kyselé katalyzátory, případové studie kysele katalyzovaných reakcí

8. Acidobazické reakce II – pevné bazické katalyzátory, případové studie bazicky katalyzovaných reakcí

9. Biorafinérie – definice, typy biorafinérií, produkty

10. Chemikálie z biomasy I– principy zpracování biomasy, cílové produkty

11. Chemikálie z biomasy II – případové studie malotonážních chemikálií a lubrikantů

12. „Platform chemicals“ – definice, případové studie vybraných „platform chemicals“

13. Polymery z obnovitelných surovin – případové studie

14. Pokročilá biopaliva – využití řas a mikrobiálních olejů, „aqueous phase reforming“

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (26.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubička David doc. Ing. Ph.D., MBA (30.01.2018)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha